Theatr Genedlaethol Cymru yw’r cwmni theatr cenedlaethol iaith Gymraeg. Mae’r iaith Gymraeg yn ganolog i’r holl rydym yn ei wneud fel cwmni, a hybu a datblygu’r celfyddydau trwy gyfrwng y Gymraeg yw’n prif hamcan fel elusen.

Mae’r cwmni yn gweithredu yn fewnol trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae holl gyflogeion y cwmni yn rhugl yn y Gymraeg.

Yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a’n hysbysiad cydymffurfio, mae gofyn i’r cwmni gydymffurfio â safonau iaith Gymraeg, a osodir gan Llywodraeth Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg. Mae'r safonau yn hybu a hwyluso’r Gymraeg, ac yn sicrhau nad yw’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.

Mae copi o hysbysiad cydymffurfio Theatr Genedlaethol Cymru ar gael isod, yn ogystal â chynllun cydymffurfio a'r adroddiad blynyddol mwyaf diweddar.

Cwynion
Gallwch gwyno wrthym ni os ydych yn teimlo nad ydym wedi cyflawni ein dyletswyddau yn unol â safonau’r iaith Gymraeg. I wneud cwyn, cysylltwch â ni:

Ar y ffôn: 01267 233882

Drwy lythyr:
Theatr Genedlaethol Cymru,
Y Llwyfan,
Heol y Coleg,
Caerfyrddin
SA31 3EQ

Drwy e-bost: thgc@theatr.com