Bio
Angharad Jones Leefe
Angharad Jones Leefe Cyfarwyddwr Gweithredol a Chyd-Brif Weithredwr

Ymunais a’r Theatr yn Ionawr 2015 a dwi wrth fy modd yn gweithio ym myd y celfyddydau yng Nghymru. Dwi’n wreiddiol o Sir Gâr, yn gymysgedd o Gwm Gwendraeth a Chaerfyrddin, ac mi astudiais am raddau BA ac MA ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant. Dwi wrth fy modd yn treulio amser gyda fy nheulu a’n ffrindiau, yn enwedig fy mhlant Osian a Mati. Dwi’n mwynhau teithio a bwyd da, ac yn amlwg, mynd i’r theatr!

 

Fy rhagenwau yw hi/ei.

ANGHARAD.LEEFE@THEATR.COM
Steffan Donnelly
Steffan Donnelly Cyfarwyddwr Artistig a Chyd-Brif Weithredwr

Dwi o Lanfairpwll, Ynys Môn yn wreiddiol, a wedi bod yn cyfarwyddo, actio, a sgwennu ers i mi raddio o Guildhall School of Music and Drama yn Llundain. Roeddwn i’n Gyfarwyddwr Artistig Cwmni Theatr Invertigo cyn i mi ymuno â Theatr Genedlaethol Cymru, a roeddwn i’n gyd-sylfaenwr o’r cydweithfa Llawryddion Celfyddydol Cymru yn ystod pandemig Covid-19. Rydw i wedi bod yn ymddiriedolwr National Theatre Wales, Cyswllt Celf, a Chyngor Creadigol Shakespeare’s Globe.

Rwyf wrth fy modd efo gwahanol ffurfiau o theatr, teithio i lefydd newydd, a nofio!

 

Fy rhagenwau yw fo/ei.

steffan.donnelly@theatr.com
Rhian A. Davies
Rhian A. Davies Cyfarwyddwr Cynhyrchu

Rwy’ wedi bod yn aelod o’r tîm ers Mawrth 2016. Fi yw Cyfarwyddwr Cynhyrchu y cwmni gyda chyfrifoldeb am y cynyrchiadau i gyd ac hefyd ein gwaith Cyfranogi, sef ein hymwneud ni â’r gynulleidfa ehangach. Mae fy nrws wastod yn agored ac oes gennych syniadau neu sylwadau, byddwn i’n falch iawn i’w clywed a sgwrsio ymhellach amdanynt.

Cyn hyn, bûm yn gweithio gyda BBC Cymru fel rhan o dîm cynhyrchu Adran Sgriptiau Pobol y Cwm, gyda chwmi teledu Tinopolis yn Llanelli fel Cynhyrchydd a Chyfarwyddwr ar raglenni ffeithiol, plant, adloniant ysgafn, animeiddio, cerddoriaeth a chelfyddydol ac yn fwyaf diweddar bûm yn gweithio ar brosiectau amrywiol gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Rwy’n byw yn Rhydaman ac yn falch iawn i fod yn rhan o gwmni Theatr Cenedlaethol Cymru sydd wedi ei leoli yng Nghaerfyrddin.

 

Fy rhagenwau yw hi/ei.

RHIAN.DAVIES@THEATR.COM
Caryl McQuilling
Caryl McQuilling Rheolwr Cynhyrchu Cwmni

Iawn! Caryl McQuilling dwi, Rheolwr Cynhyrchu y Cwmni.

Dwi’n wreiddiol o Gellilydan ger Blaenau Ffestiniog, ond bellach yn byw yng Nghaerdydd gyda fy mhartner Andrew a fy nghath direidus, Pws.

Wedi mi raddio o’r Atrium gyda MA mewn sgriptio, cefais y cyfle i fynd i weithio fel Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol gyda Cwmni Theatr Arad Goch, a dwi ‘rioed wedi edrych nol! Fe wnes i weithio fel Rheolwr Llwyfan llawrydd o 2014 i 2021 gyda cwmni theatrau hyd a lled Cymru, a dwi hefyd wedi bod yn ffodus i cael gweithio yn y byd teledu a digwyddiadau cerddoriaeth byw dros y blynyddoedd. Yn fwy diweddar oeddwn yn gweithio fel Prif Swyddog Tafwyl i Menter Caerdydd, a wedi cael y pleser mwyaf o drefnu y Tafwyl byw cyntaf ers cychwyn y pandemig.

Tu hwnt i’r gwaith, dwi’n ‘Powerlifter’ a wedi cael y braint o cynrychioli Cymru mewn cystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol. Dwi’n mwynhau codi pwysau mawr, gwrando i cerddoriaeth byw a gwario amser gyda fy nheulu.

Ceri Williams
Ceri Williams Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu

Haia! Ceri ydw i, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu Theatr Gen.

Dwi'n gyfrifol am strategaeth farchnata a chyfathrebu’r cwmni, gan gadw'r gynulleidfa wrth galon ein gwaith ac ehangu ymwybyddiaeth o’r cwmni. O ddydd i ddydd, mae'r gwaith yn amrywio - o fod mewn stiwdio neu ar leoliad yn ffilmio neu gyfarwyddo shwt lluniau, i fod mewn ymarferion yn cyfweld ag aelodau'r timoedd creadigol, i fod wrth fy nesg yn cynllunio, trefnu, ysgrifennu a sgwrsio am ein holl waith arbennig.

Ar ôl graddio o Brifysgol Caerdydd gyda gradd mewn Llenyddiaeth Saesneg, gweithiais mewn amrywiaeth o swyddi marchnata, cyfathrebu a chodi nawdd yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cyn ymuno â thîm Theatr Gen ym mis Mawrth 2019.

Cefais fy magu yn Llangennech, ger Llanelli, ac mae’r celfyddydau wastad wedi bod yn agos at fy nghalon. Rydw i hapusaf fy myd ar y traeth gyda fy ngŵr Steve a’r plant, Efa a Macsen.

Fy rhagenwau yw hi/ei.

CERI.WILLIAMS@THEATR.COM
Elin Cain
Elin Cain Swyddog Marchnata a Chyfathrebu

Haia! Elin Cain ‘dw i!

‘Dwi’n dod o Fethesda, ond dwi bellach yn treulio y rhan fwyaf o fy amser yn Llundain. Fe wnes i raddio o Brifysgol Caerdydd yn 2020 gyda BA mewn Ffrangeg a Sbaeneg. Rydw i wedi gweithio mewn amrywiaeth o swyddi cyn ac ar ôl graddio, yn cynnwys swydd marchnata gyda asiantaeth greadigol, cyflwyno radio ac ymgysylltu cymunedol.

Mae’r celfyddydau wedi bod yn rhan o ‘mywyd i ers erioed, a ‘dw i wedi fy magu yn y byd theatr yng Nghymru. Pan ‘dw i ddim yn gweithio, mi fedrwch chi fy ffeindio i mewn galeri celf, yn canu, yn darllen, yn gwrando ar gerddoriaeth neu’n mynd allan efo fy ffrindiau a ‘nheulu. Dw i’n caru cerddoriaeth ac wrth fy modd yn treulio'r haf mewn cymaint o wyliau cerddoriaeth a sy'n bosib! ‘Dw i wrth fy modd hefo ieithoedd a darganfod diwylliannau newydd a ‘dw i wedi treulio cyfnodau yn byw yn Ffrainc a Sbaen. 

ELIN.CAIN@THEATR.COM
Fflur Thomas
Fflur Thomas Cynhyrchydd

Cefais fy magu ym mhentref Borth-y-Gest, ger Porthmadog, Gwynedd, ond bellach dwi wedi ymgartrefu yng Nghasnewydd. Dwi wrth fy modd efo byd y theatr, a’m breuddwyd ar un adeg oedd bod yn actores fyd enwog! Cerdded ar hyd y traeth yn Ninbych-y-pysgod hefo Gary y gŵr a’r plant, Erin a Mali, ydi fy hoff beth i. Mae cwtsh ar y soffa hefo’r plantos wastad yn codi fy nghalon, ac mae siocled, gwydraid o win a gwylio’r ffilm Dr Zhivago yn well na’r un feddyginiaeth pan dwi’n sâl!

FFLUR.THOMAS@THEATR.COM
Gareth Wyn Roberts
Gareth Wyn Roberts Pennaeth Cynhyrchu

Er mai Gareth Roberts ydi’n enw fi, Gareth Bont ydw’i i bawb.

Dwi’n wreiddiol o Bontnewydd ger Caernarfon, ond bellach yn byw yn Penpedairheol ger Ystrad Mynach, Cwm Rhymni.

Roeddwn yn gweithio fel Rheolwr Llwyfan a Chynhyrchu llawrydd o 2011 hyd 2018.  Am bum mlynedd yn dilyn hyn, ro’n i’n gweithio fel Rheolwr Prosiect yn Wild Creations.  Er i mi adael y Byd Theatr yng Nghymru ni ddiflannodd fy nghariad amdano.  Dyna pam dwi’n hynnod o falch i fod nol, ac yn edrych ymlaen i weithio gyda phawb yn y maes unwaith eto.

Dwi’n joio gwylio chwaraeon (Rygbi, Pel-Droed a F1 yn enwedig), gwrando ar bodlediadau, a mynd a Ted y Cavapoo am dro hefo fy mhartner, Rhianna.

Gavin Richards
Gavin Richards Cynhyrchydd

Helo! Gavin ydw i, un o Gynhyrchwyr y cwmni.

Dw i’n wreiddiol o Dreharris, pentref bach ger Pontypridd ond erbyn hyn yn byw yn Llundain.

Yn fy amser sbâr, rwy wrth fy modd yn teithio’r byd, bwyta allan a chymdeithasu gyda fy ffrindiau!

 

Fy rhagenwau yw fe/ei.

GAVIN.RICHARDS@THEATR.COM
Lisa Ronan
Lisa Ronan Swyddog Cyllid

Helo, Lisa ydw i, Swyddog Cyllid Theatr Gen.

Wedi fy ngeni a magu yn nhref Maesteg yng nghwm Llynfi, dwi'n byw yna o hyd yn magu teulu fy hun (merch 11 oed a mab 15 oed) gyda’n ngŵr a chi bach, Quinn. I ddyfynnu Dorothy, ‘does dim lle fel adref!!’

Cyn ymuno gyda Theatr Gen, roeddwn i’n gweithio fel Swyddog Gweinyddol a Chyllid yn y byd addysg.

Dwi’n dwlu cymdeithasu, teithio, cadw’n actif, Strictly Come Dancing a choctêl bach. Teulu yw popeth i fi felly dwi wrth fy modd unrhyw dro mae’r plant yn fodlon treulio gyda fi! 

lisa.ronan@theatr.com
Nerys Evans
Nerys Evans Swyddog Gweithrediadau

Haia! Nerys ydw i. Cefais fy magu yn Aberhonddu ond rwyf bellach wedi ymgartrefu yn Rhydaman gyda fy ngŵr a 3 o blant.

Ar ôl graddio gyda BA mewn Dylunio Ffasiwn a Thecstilau, gweithiais fel dylunydd dillad isaf am nifer o flynyddoedd, cyn rhoi’r gorau iddi i ddechrau teulu.

Ers fy nghyfnod i ffwrdd i godi’r plant, rwyf wedi gweithio o fewn y byd addysg, y gyfraith ac yn fwyaf diweddar gyda’r Urdd, felly rwy’n dod a llu o brofiad amrywiol gyda mi i’r rôl yma. Dwi mor gyffrous i fod yn rhan o dîm arbennig Theatr Genedlaethol Cymru.

Yn fy amser sbâr, rwy’n gwerthfawrogi’r pethau syml mewn bywyd - llonydd! Ha! Na, byddai hynny’n braf ond dwi wir ar fy hapusaf yn clywed y plant yn chwerthin. Mae gen i bach o obsesiwn gyda bocsys (dyna’r trefnydd ynof yn dod allan!). Rwy’n caru siocled, carafanio, traeth Llansteffan a chennin pedr (maen nhw jyst yn gwneud i mi wenu!).

 

Fy rhagenwau yw hi/ei

nerys.evans@theatr.com
Rhian Blythe
Rhian Blythe Cyfarwyddwr Cyswllt

Helo!

Dwi’n wreiddiol o Landwrog ger Caernarfon ond bellach yn byw yng Nghaerdydd efo fy ngŵr Simon, a ‘mhlant Lewsyn a Mati.

Actor ydw i wrth fy nghrefft, ac yn fwy diweddar rydw i wedi bod yn gweithio fel dramatwrg a chyfarwyddwr theatr.

Fy swydd gynta’ ar ôl graddio mewn Actio o brifysgol QMUC yng Nghaeredin, oedd fel un o actorion craidd Theatr Genedlaethol Cymru pan oedd y cwmni’n newydd sbon. Mi fum yn y swydd honno am 2 flynedd yn bwrw ‘mhrentisiaeth ar lwyfannau Cymru, ac mae hi’n fraint o’r mwya’ cael dod yn ôl at y cwmni union 20 mlynedd yn ddiweddarach, fel Cyfarwyddwr Cyswllt.

Dwi hapusa’ mewn ystafell ymarfer, yn pori trwy nofel dda, neu’n nofio yn y môr.

rhian.blythe@theatr.com
Sian Elin James
Sian Elin James Cydlynydd Cyfranogi

Helo! Sian Elin ydw i, Cydlynydd Cyfranogi’r cwmni. Dw i’n wreiddiol o Bencarreg, pentref bach ger Llambed ond erbyn hyn yn byw yng Nghaerdydd gyda fy ngŵr Ynyr a Heti fach y ci. Dw i wrth fy modd â theatr yn enwedig y pŵer sydd gan y celfyddydau i addysgu a diddanu. Dw i wedi gwneud gradd Drama ym Mhrifysgol Aberystwyth ac yna gradd MA mewn Cyfarwyddo gyda Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Does dim byd gwell gennai nag ymgysylltu gyda phobl a chyfranogwyr ac yna creu gwaith mewn modd creadigol.

Dw i wrth fy modd yn teithio’r byd, mynydda, treulio amser gyda’r teulu ac yfed coffi mewn caffi. Ac un ffaith ddiddorol: dw i ran fwyaf o’r amser fel fy hun (Sian Elin) ond yr amseroedd eraill dw i mewn dyngarîs fel cymeriad o’r enw Siani Sionc yn ymweld ag ysgolion a meithrinfeydd Cymru.

SIAN.ELIN@THEATR.COM
Steffan Wilson-Jones
Steffan Wilson-Jones Cynhyrchydd Cynorthwyol

Helo! Steff ydw i, Cynhyrchydd Cynorthwyol gyda'r cwmni.

Dwi’n wreiddiol o Rhuthun yn Sir Ddinbych ond bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Fe wnes i radd BA Ffilm a Theatr ym Mhrifysgol Reading cyn cwblhau MA Cyfarwyddo Theatr gyda Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn 2020.

Ers y cyfnod clo, dwi wedi bod yn ddigon ffodus i gynhyrchu gyda Cynyrchiadau Leeway a gweithio fel Golygydd Sgript ar Pobol y Cwm, a fel Cynhyrchydd Cynorthwyol i Joio ar y ffilm Y Swn. Mae cael dychwelyd i fyd y theatr felly yn gyffrous iawn!

Tu allan i’r gwaith, dwi wrth fy modd yn darllen, ysgrifennu a mynd i’r sinema, ac mae gen i ddiddordeb mawr mewn hanes a gwleidyddiaeth. Dwi wrth fy modd yn mynd i gerdded, a’n siwr o alw mewn caffi am latte ar y ffordd!

steffan.wilson-jones@theatr.com
Bio
Yr Athro Jerry Hunter
Yr Athro Jerry Hunter Cadeirydd

Mae Jerry Hunter yn Athro yn Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd, Prifysgol Bangor. Ac yntau’n awdur sydd wedi cyhoeddi 12 o lyfrau, mae’i waith yn amrywio o ymchwil academaidd i ffuglen. Mae wedi ennill gwobr Llyfr y Flwyddyn a Medal Ryddiaith yr Eisteddfod Genedlaethol. Mae wedi sriptio a chyflwyno tair cyfres ddogfen ar gyfer S4C ac ar hyn o bryd mae’n cyflwyno’r podlediad poblogaidd, ‘Yr Hen Iaith’, ar y cyd â Richard Wyn Jones.

Yn rhinwedd ei hen swydd fel Dirpwy Is-ganghellor ym Mhrifysgol Bangor, mae ganddo lawer o brofiad yn ymwneud â rheolaeth a llywodraethiant. Bu hefyd yn Gadeirydd Bwrdd Ymgynghorol Celfyddydau Pontio ac yn aelod o Fwrdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Bydd yn aelod o Adran Ieithoedd a Llenyddiaethau Celtaidd Prifysgol Harvard yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, ac mae’n edrych ymlaen at weithio gyda Theatr Genedlaethol Cymru mewn cyd-destun sy’n rhyngwladol yn ogystal â bod yn drywadl Gymreig a Chymraeg.

Dr Nia Edwards-Behi
Dr Nia Edwards-Behi Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Mae Nia Edwards-Behi wedi’i hymdrochi yn niwylliant ffilm Cymru ers dros 15 mlynedd, ac mae ganddi brofiad yn, ac angerdd dros, y celfyddydau a’r cyfryngau yn ehangach. Mae gan Nia doethuriaeth o Brifysgol Aberystwyth, a gweithiodd yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth am ddegawd, cyn gweithio am gyfnod i S4C ac yna ymuno ag Archif Sgrin a Sain Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn 2023. Mae Nia yn gyd-gyfarwyddwr ar Ŵyl Arswyd Abertoir, yn rhaglennu ar gyfer Gŵyl Ffilmiau Cymru a’r Byd yn Un ac yn cyfrannu’n rheolaidd at ddigwyddiadau a chyhoeddiadau ar ffilm. Trwy gydol ei gyrfa mae Nia wedi arbenigo mewn materion cynrychiolaeth, cynhwysiant a mynediad.

 

Siôn Fôn
Siôn Fôn Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Mae Siôn yn gyfreithiwr sy’n hanu’n wreiddiol o Ddyffryn Nantlle. Mynychodd Brifysgol Aberystwyth  gan ennill gradd BA mewn Drama a Theatr, Ffilm a Theledu, cyn mynd ymlaen i weithio ym myd y cyfryngau fel actor a chynorthwyydd cynhyrchu. Mae ganddo brofiad o weithio ar amryw o gynyrchiadau theatr, ffilm a theledu ar hyd a lled Cymru. Yna, newidiodd Siôn ei yrfa ac aeth yn ôl i astudio ym Mhrifysgol Bangor (LLB Cyfraith) ac yna Prifysgol y Gyfraith yng Nghaer (LLM LPC). Wedi cyfnod o hyfforddiant gyda chwmni ym Manceinion, mae bellach yn gweithio i gwmni Darwin Gray fel cyfreithiwr masnachol sydd yn arbenigo mewn datrys anghydfod a materion eiddo. Yn ei amser rhydd, mae ganddo ddiddordeb brwd yn nhîm pêl-droed Cymru, sgïo, golff a’r celfyddydau.

Elin Parisa Fouladi
Elin Parisa Fouladi Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Cantores, actores a chyflwynydd o Gaerdydd yw Elin. Mae gan Elin ddiddordeb yn y celfyddydau ers yn ifanc pan roedd yn mynychu gweithdai i bobl ifanc Theatr y Sherman, ble roedd yn rhan o sawl cynhyrchiad gyda’r cwmni theatr. Graddiodd gyda BA mewn Drama o Brifysgol Queen Mary, Llundain yn 2008 cyn mynd ymlaen i weithio fel is-gynhyrchydd a chynhyrchydd i’r BBC yng Nghaerdydd, ble gweithiodd ar raglenni fel yr Eisteddfod Genedlaethol, Y Faenol a Phlant Mewn Angen.

Mae Elin wedi rhedeg gweithdai canu a drama gyda phlant a phobl ifanc. Ar hyn o bryd, mae hi’n canolbwyntio ar ei gyrfa mewn cerddoriaeth ac yn brysur yn gweithio ar brosiectau cyffrous. Mae hi’n perfformio ar draws Cymru mewn digwyddiadau fel Tafwyl, Yr Eisteddfod Genedlaethol a Gŵyl Sŵn, ac wedi perfformio droeon ar raglenni teledu. Mae Elin yn treulio ei hamser yn cyfansoddi, yn recordio ei cherddoriaeth ei hun ac yn gweithio fel cantores sesiwn. Mae ganddi ddiddordeb mewn golygu ac wedi saethu a golygu ambell i fideo cerddoriaeth ei hun.

 
Yn gynharach eleni, trefnodd Elin gyngerdd arbennig yn y Deml Heddwch er mwyn codi ymwybyddiaeth am y sefyllfa hawliau dynol yn Iran. Yn rhan o’r digwyddiad, cyd-weithiodd gyda Theatr Genedlaethol Cymru i berfformio darn o waith gan y cyfarwyddwr theatr Sepy Baghaei. Yn ogystal â hyn, cyflwynodd Elin raglen ddogfen ar S4C am Iran, ble yr aeth i LA i ffilmio.

Elwyn Jones
Elwyn Jones Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Yn enedigol o’r Bala, bu Elwyn yn ymwneud â byd y ddrama yn lleol cyn mynd i astudio’r pwnc yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Yn ddiweddarach, ymgartrefodd yn Aberystwyth, lle bu’n gweithio i Urdd Gobaith Cymru fel trefnydd yr Eisteddfod cyn ymuno â chwmni cysylltiadau cyhoeddus Stratamatrix; bu gyda’r cwmni hwnnw am bedair blynedd ar ddeg a chafodd ei ddyrchafu’n Gyfarwyddwr.Ymunodd ag Adran Farchnata Cyngor Llyfrau Cymru yn 1997, ac yn dilyn cyfnod fel Pennaeth Gweinyddiaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus bu’n Brif Weithredwr y sefydliad rhwng 2009 a 2017.

Gwyn Jones
Gwyn Jones Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Mab fferm o Dregaron yw Gwyn. Mynychodd Ysgol Gynradd Penuwch ac Ysgol Uwchradd Tregaron cyn graddio gyda BSc mewn Mathemateg a Chyfrifiadureg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Dechreuodd weithio gyda Chyngor Sir Dyfed yn 1976 fel Cyfrifydd dan Hyfforddiant. Penodwyd ef yn Archwilydd Mewnol gyda Chyngor Dosbarth Ceredigion yn Aberystwyth yn 1979, ac yn 1986 dyrchafwyd ef yn Brif Archwilydd Mewnol.

Pan ailstrwythurwyd Llywodraeth Leol yn 1996, penodwyd ef yn Brif Archwilydd Mewnol i Gyngor Sir Ceredigion a’i ddyrchafu’n Gyfarwyddwr Cyllid Ceredigion yn 2002. Yn 2013, fel rhan o ailstrwythuro mewnol y Cyngor Sir, penodwyd ef yn Gyfarwyddwr Strategol – Adnoddau Corfforaethol, a bu yn y swydd honno hyd ei ymddeoliad yn 2015. Rhwng 2001 a 2015 roedd hefyd yn Drysorydd Mygedol i Gyngor Llyfrau Cymru.

Yn y gorffennol, ei brif ddiddordebau oedd chwarae rygbi a thipyn o golff, ond bellach mae’n mwynhau chwarae bowls yn Aberaeron, seiclo, cerdded, a threulio amser gyda’i wyrion.

Fiona Phillips
Fiona Phillips Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Wedi ei magu yng ngorllewin Cymru, mewn cymuned sy’n fwrlwm o ddigwyddiadau celfyddydol Cymraeg, astudiodd Fiona’r Gyfraith a’r Gymraeg (LLB) yn ogystal â’r cwrs diploma ymarfer cyfreithiol (LPC) ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl hyfforddi a chymhwyso gyda chwmni cyfreithiol Morgan LaRoche, mae Fiona bellach yn arbenigo mewn cyfraith gorfforaethol a’r holl waith sy’n cyd-fynd â busnesau. A hithau’n gadeirydd ar Glwb Ffermwyr Ifanc Penybont eleni, ac yn un o arweinyddion aelwyd Hafodwenog, mae Fiona’n hoff iawn o fod yng nghanol bywyd diwylliannol ei chymuned.  Cafodd ei hurddo i’r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd am iddi astudio’i gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Catherine Rees
Catherine Rees Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Gynt yn Uwch Reolwr Materion Corfforaethol ac Adnoddau Dynol gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae Catherine yn arbenigo mewn Adnoddau Dynol a Llywodraethiant, ac enillodd Wobr Adnoddau Dynol Cymru am y defnydd gorau o’r iaith Gymraeg mewn adnoddau dynol yn 2017.

Magwyd Catherine ym mhentref y Pwll, ger Llanelli, a graddiodd yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor. Ar ôl gweithio fel Swyddog Gyrfaoedd yng Nghasnewydd, ac fel cynhyrchydd rhaglenni radio gyda BBC Radio Cymru yn Abertawe, aeth Catherine a’r teulu i fyw dramor yn yr Iseldiroedd ac yna yn Unol Daleithiau America. Wedi dychwelyd i Gymru dechreuodd weithio i’r cwmni datblygu economaidd Menter a Busnes fel ymchwilydd, rheolwr prosiect, cyfarwyddwr ac yna fel Dirprwy Brif Weithredwr, gan ganolbwyntio’n benodol ar Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau. Gweithiodd gyda llu o gwmnïau a sefydliadau i’w cynorthwyo i ddatblygu eu busnes. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg hyd 2012. Mae’n byw yng Nghaerfyrddin erbyn hyn, ond gan barhau i gadw un droed yn Llanelli.

Rhys Miles Thomas
Rhys Miles Thomas Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Yn enedigol o bentref Alma yn Sir Gaerfyrddin, mae Rhys bellach yn byw yn y Barri ym Mro Morgannwg.  Mae Rhys wedi gweithio yn y byd creadigol ers dros ugain mlynedd – fel actor, dawnsiwr, coreograffydd, awdur yn y ddwy iaith, a chyfarwyddwr. Gyda’i gwmni GlassShot, mae Rhys wedi cynhyrchu, cyfarwyddo a theithio dramâu theatr Cymraeg a Saesneg ledled Cymru. Yn flaenorol, Rhys oedd Pennaeth yr Adran Ddigidol yn y cwmni hyfforddiant, Cyfle. Mae gan Rhys arbenigedd yn y maes digidol – yn enwedig gwaith trawsgyfrwng (transmedia), sef adrodd stori ar draws gwahanol blatfformau – a bu’n siaradwr gwadd mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn sut mae cynrychioli nodweddion a phobl anabl mewn gweithiau theatraidd ‘prif ffrwd’.

Gwyn Williams
Gwyn Williams Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Mae Gwyn Williams yn ymgynghorydd a hyfforddwr cyfathrebu llawrydd. Ar ôl gweithio yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn am flwyddyn, dechreuodd Gwyn ei yrfa yn y cyfryngau gan weithio i BBC Radio Cymru ym Mangor. Wedi hynny bu’n gweithio i Newyddion 7 a Hel Straeon cyn sefydlu ei gwmni cynhyrchu ei hun. Roedd yn un o sylfaenwyr Cwmni Da, ac yna’n brif weithredwr cwmni adnoddau Barcud yng Nghaernarfon.  Bu’n Gyfarwyddwr Cyfathrebu gyda Chomisiynydd y Gymraeg ac yna’n Cyfarwyddwr Cyfathrebu / Cyfarwyddwr Cyfathrebu Corfforaethol gydag S4C tan 2022.

Meilir Rhys Williams
Meilir Rhys Williams Bwrdd Yr Ymddiriedolwyr

Actor o Lanuwchllyn yw Meilir Rhys Williams. Bu’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd O. M. Edwards, Llanuwchllyn, ac Ysgol Uwchradd y Berwyn, Y Bala. Penderfynodd ddilyn gyrfa fel actor ar ôl mynychu cwrs haf Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2006. Astudiodd ddiploma mewn Astudiaethau Perfformio yn y Liverpool Institute for Performing Arts yn 2007, cyn graddio o’r Royal Central School of Speech and Drama yn 2010 gyda BA mewn Actio.

Ers iddo raddio, mae Meilir wedi perfformio gyda sawl cwmni theatr yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru yn ‘Y Storm’ a ‘Deffro’r Gwanwyn’. Yn ogystal, ymddangosodd ar y sgrin fach mewn nifer o raglenni, a bellach fe’i gwelir yn gyson ar y gyfres deledu boblogaidd, ‘Rownd a Rownd’ fel y cymeriad Rhys.