Mae prosiect Ar y Dibyn yn rhoi cyfle i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ddibyniaeth – boed hynny’n bobl sy’n byw gyda dibyniaeth neu sy’n cefnogi pobl eraill gyda’u dibyniaeth – i ddod at ei gilydd a rhannu’r straeon hynny mewn ffordd greadigol.

Dros y flwyddyn nesaf, byddwn ni’n cynnig cyfresi o weithdai creadigol i fentro gyda’n gilydd i ddathlu’r posibiliadau sydd gennym ni, nid rhwystrau dibyniaeth. 

Bwriad y gweithdai yw annog creadigrwydd i brosesu ein profiadau o’r byd. Bydd pob gweithdy’n llawn tasgau chwareus a byr i brocio ein dychymyg ac i ryddhau syniadau. Gan greu gwaith ysgrifenedig a’i ddatblygu o fewn y sesiynau, a chefnogi’n gilydd i’w wthio ymhellach yn ein hamser ein hunain. Does dim atebion anghywir, dim ond llond trol o bosibiliadau.

Bydd cyfle i chwerthin, sylwi ar bethau o’r newydd, colli deigryn neu ddau, ond hefyd ddathlu ein bod ni’n dal yma ac yn gweld y gorau yn ein gilydd.

Ein gobaith yw datblygu gwaith o’r galon sy’n bwerus, dewr ac uchelgeisiol, a darganfod ffyrdd o’i rannu yn ehangach (yn ddi-enw neu beidio). Ein gweledigaeth yw creu lle diogel i fynegi ein hunain yn rhydd, heb feirniadaeth ac heb reidrwydd i ddatgelu dim am ein sefyllfa bersonol. Mae gennym oll brofiadau amrywiol o ddibyniaeth a bydd brwydrau personol pob unigolyn yn cael eu parchu a’u cadw’n ddiogel.

Yn y prosiect cychwynnol yn Galeri Caernarfon yn 2019, cafwyd darlleniad o’r gwaith a grëwyd i gynulleidfa oedd wedi eu gwahodd, ond byddwn ni’n ystyried ffyrdd creadigol eraill o drosglwyddo ein profiadau yn y cyfnod hwn. Gallwch wylio fideo o ddarlleniad 2019 fan hyn.

Gydag arbenigwyr iechyd proffesiynol ym mhob sesiwn i roi unrhyw gyngor fel mae’r angen yn codi, a hanner awr ar ddiwedd pob sesiwn i drafod yn anffurfiol ond nid oes unrhyw reidrwydd i fynychu’r rhain.

Artistiaid/Arweinwyr

Mae Iola Ynyr yn arbenigo mewn creu gwaith theatr a defnyddio’r celfyddydau fel arf i gynnal llesiant unigolion a chymunedau; mae hi’n alcoholig mewn adferiad.

Mae Mari Elen Jones yn ddramodydd, gwneuthurwr theatr ddyfeisiedig, perfformiwr a phodlediwr sydd yn teimlo’n gryf dros ddefnyddio’r celfyddydau fel ffurf o fynegi  teimladau cymhleth a rhwystredig mae unigolion yn ei deimlo.

Mae Mari Gwent yn artist gweledol sydd yn teimlo’n gryf am yr angen i wella iechyd a lles unigolion a’u cymunedau trwy gyfrwng y celfyddydau mynegianol.

 

Cwnselydd

Bydd Carwyn Jones ym mhob sesiwn ac ar gael i gynnig help, cefnogaeth, ac ôl ofal fel bo angen. Bydd hanner awr ar ddiwedd pob sesiwn i drafod yn anffurfiol, ond nid oes unrhyw reidrwydd i fynychu’r rhain. Mae Carwyn mewn adferiad ers pymtheg mlynedd.

 

Dyma'r bedwaredd gyfres o weithdai creadigol llwyddiannus Ar y Dibyn.

‘O’dd ofn yn dal ei afael mor dynn yndda i, a ’nes i ddim sôn wrth ’run dyn byw heblaw am fy ngŵr mod i’n mynd i’r gweithdai. Ofn, cywilydd, nerfusrwydd . . . ond erbyn y diwedd ro’n i’n edrych mlaen at ddod i’r sesiwn nesa. ’Nes i ddim deall bod bwriad gwneud sgript na ffilm na dim, doedd dim “end goal” gen i, o’n i just isio rhoi amser a gofod i fi fy hun wella, bod mewn ystafell efo pobol eraill oedd yr un fath â fi, pobol oedd yn deall, a chael y cyfle a’r gofod a’r caniatâd, mewn ffordd, i fod yn fi fy hun, yn fy iaith fi fy hun.’ - Cyfranogwraig, Ar y Dibyn Tachwedd – Rhagfyr 2020.

 

Manylion y gweithdai

Cynhelir yr ail gyfres rhwng dydd Iau 16 Medi a Dydd Gwener 22 Hydref 2021.

Gallwn gynnig lle i 10 yn y gweithdai wyneb-yn-wyneb yn N.W.R.C (Penrhyn House), Bangor, Gwynedd, LL57 1PZ ac yn Pontio Bangor.

Cofrestrwch i ddangos diddordeb yn y gweithdai grwp neu fe allwn drefnu sesiynau 1:1, trwy ebostio Nia ar nia.skyrme@theatr.com a gallwn drefnu sgwrs anffurfiol unigol i chi gyda Iola i drafod unrhyw gwestiwn sydd gennych.

Os oes gennych unrhyw ystyriaethau allai eich rhwystro rhag cyfranogi, cysylltwch er mwyn i ni geisio eu goresgyn. Rydyn ni’n awyddus i greu prosiect lle mae mynediad i bawb a ffyrdd o weithredu’n amrywiol er mwyn sicrhau cynhwysiant. Does yna ’run pryder sy’n rhy fach neu’n rhy fawr i’w drafod.

Partneriaeth rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru ac Adra (Tai) ac artist arweiniol Iola Ynyr yw hwn, sy’n ehangu ar y prosiectau cynt a gyflwynwyd wyneb yn wyneb yn Galeri, Caernarfon ac ar lein. Gyda chefnogaeth gan Fwrdd Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau Gogledd Cymru, Adferiad a Stafell Fyw.

Mae’r prosiect hwn yn bosibl drwy gefnogaeth rhaglen Iechyd, y Celfyddydau, Ymchwil Pobl (HARP), a gyllidir gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta).