Gydag arbenigwyr iechyd proffesiynol ym mhob sesiwn i roi unrhyw gyngor fel mae’r angen yn codi, a hanner awr ar ddiwedd pob sesiwn i drafod yn anffurfiol ond nid oes unrhyw reidrwydd i fynychu’r rhain.

Yn y prosiect cychwynnol yn Galeri Caernarfon yn 2019, cafwyd darlleniad o’r gwaith a grëwyd i gynulleidfa oedd wedi eu gwahodd, ond byddwn ni’n ystyried ffyrdd creadigol eraill o drosglwyddo ein profiadau yn y cyfnod hwn ym mhob prosiect. Gallwch wylio fideo o ddarlleniad 2019 fan hyn:

Ers 2019, mae Ar y Dibyn wedi bod yn cynnig cyfresi o weithdai creadigol i fentro gyda’n gilydd i ddathlu’r posibiliadau sydd gennym ni, nid rhwystrau dibyniaeth. 

Bwriad y gweithdai yw annog creadigrwydd i brosesu ein profiadau o’r byd. Bydd pob gweithdy’n llawn tasgau chwareus a byr i brocio ein dychymyg ac i ryddhau syniadau. Gan greu gwaith ysgrifenedig a’i ddatblygu o fewn y sesiynau, a chefnogi’n gilydd i’w wthio ymhellach yn ein hamser ein hunain. Does dim atebion anghywir, dim ond llond trol o bosibiliadau. Mae cyfle i chwerthin, sylwi ar bethau o’r newydd, colli deigryn neu ddau, ond hefyd ddathlu ein bod ni’n dal yma ac yn gweld y gorau yn ein gilydd. Ein gobaith yw datblygu gwaith o’r galon sy’n bwerus, dewr ac uchelgeisiol, a darganfod ffyrdd o’i rannu yn ehangach (yn ddi-enw neu beidio). Ein gweledigaeth yw creu lle diogel i fynegi ein hunain yn rhydd, heb feirniadaeth ac heb reidrwydd i ddatgelu dim am ein sefyllfa bersonol. Mae gennym oll brofiadau amrywiol o ddibyniaeth a bydd brwydrau personol pob unigolyn yn cael eu parchu a’u cadw’n ddiogel.

Manylion y gweithdai sydd i ddod

Does dim gweithdai penodol wedi ei drefnu ar hyn o bryd, ond os oes diddordeb yn y cynllun, fe allwn drefnu sesiynau 1:1, trwy ebostio Nia ar nia.skyrme@theatr.com a gallwn drefnu sgwrs anffurfiol unigol i chi gyda Iola.

Prosiect Merched Ar y Dibyn 

Yn ystod y misoedd diwethaf mae yr artistiaid Mari Elen ac Iola Ynyr wedi bod yn creu a chynnal gweithdai creadigol penodol ar gyfer merched Cymraeg eu hiaith sy’n byw gyda chamddefnyddio sylweddau yn ardal Gwynedd a Môn. Mae podlediad arbennig wedi ei gynhyrchu fel cynnyrch creadigol ar gyfer y prosiect hwn.

Sut i wrando: Ar y Dibyn

 

 • Trailer Ar y Dibyn

  Trailer Ar y Dibyn

 • Pennod 1 - Dibyniaeth

  Pennod 1 - Dibyniaeth

 • Awdiogram - Pennod 2

  Awdiogram- Pennod 2

 • Pennod 2

  Pennod 2 

 • Pennod 3 - Carwyn

  Pennod 3 - Carwyn

Artistiaid 

 

iola ynyr
mari elen
clare potter
mari gwent

Cwnselwyr 

 

wynford
elise
lorraine
carwyn jones

Lluniau hyfforddi Artistiaid 

artistiaid
artistiaid
artistiaid
artistiaid
artistiaid
kirsten mc ternan
kirsten mc ternan
kirsten mc ternan
kirsten mc ternan

Lluniau gan Kristina Banholzer a Kirsten McTernan

 

Partneriaeth rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru ac Adra (Tai) ac artist arweiniol Iola Ynyr yw hwn.

Mae’r prosiect hwn yn bosibl drwy gefnogaeth rhaglen Iechyd, y Celfyddydau, Ymchwil Pobl (HARP), a gyllidir gan Cyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta)

Gyda chefnogaeth Bwrdd Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau Ardal Gogledd Cymru a Galeri Caernarfon.

CYMORTH YCHWANEGOL 

Cyffuriau neu Alcohol

DAN 24/7 

Y cam cyntaf i gael yr help sydd ei angen arnoch yw sylweddoli bod gennych broblem gyda chyffuriau neu alcohol a siarad â rhywun amdano. Os ydych chi'n poeni am eich defnydd o gyffur neu alcohol neu ddefnydd ffrind neu rywun annwyl i chi, lle da i ddechrau yw cysylltu gyda DAN 24/7 sy'n Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol i Gymru. 

Mae'n llinell gymorth ddi-dal, dwyieithog a chyfrinachol sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau. 

Rhif ffôn: 0808 808 2234 (Ni fydd rhif ffôn DAN 24/7 yn ymddangos ar eich anfoneb eitemedig gartref) 

Tecstiwch DAN ar 81066 

Ewch i dan247.org.uk 

 

Adferiad Recovery 

adferiad.org.uk 

01792 816600 

Ebost: info@adferiad.org.uk 

 

CAMFA  

Yn cynnig sesiynau cwnsela os wedi dioddef o broblemau/ yn dioddef o broblemau yn ymwneud a chamddefnydd alcohol neu/a  chyffuriau.  

https://www.cais.co.uk/services/camfa/ 

 

Iechyd Meddwl 

C.A.L.L Helpline (Llinell wrando a Chymorth Cymunedol)

Yn cynnig gefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. 

Mae gan unrhyw un sy'n bryderus am icechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, mynediad i'r gwasanaeth. C.A.L.L, yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth cyfrinachol. 

Ffon di-dal 0800 132 737 

Neu tecstiwch HELP i 81066

 

Cartrefi diogel yng Nghymru

Shelter Cymru

Yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru. 

Cartref - Shelter Cymru

08000 495 495

 

Cyngor ar drais/ cam-drin domestig a thrais rhywiol

Byw Heb Ofn 

Yn cynnig cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

0808 80 10 800

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
Gwybodaeth am y llinell gymorth

Testun:07860077333

 

Cefnogaeth i deuluoedd

https://nacoa.org.uk/ 

https://www.al-anonuk.org.uk/ 

https://adfam.org.uk/