Ers 2019, mae Ar y Dibyn wedi bod yn cynnig cyfresi o weithdai creadigol i fentro gyda’n gilydd i ddathlu’r posibiliadau sydd gennym ni, nid rhwystrau dibyniaeth.  

Bwriad y gweithdai yw annog creadigrwydd i brosesu ein profiadau o’r byd. Bydd pob gweithdy’n llawn tasgau chwareus a byr i brocio ein dychymyg ac i ryddhau syniadau. Gan greu gwaith ysgrifenedig a’i ddatblygu o fewn y sesiynau, a chefnogi’n gilydd i’w wthio ymhellach yn ein hamser ein hunain. Does dim atebion anghywir, dim ond llond trol o bosibiliadau. Mae cyfle i chwerthin, sylwi ar bethau o’r newydd, colli deigryn neu ddau, ond hefyd ddathlu ein bod ni’n dal yma ac yn gweld y gorau yn ein gilydd. Ein gobaith yw datblygu gwaith o’r galon sy’n bwerus, dewr ac uchelgeisiol, a darganfod ffyrdd o’i rannu yn ehangach (yn ddi-enw neu beidio). Ein gweledigaeth yw creu lle diogel i fynegi ein hunain yn rhydd, heb feirniadaeth ac heb reidrwydd i ddatgelu dim am ein sefyllfa bersonol. Mae gennym oll brofiadau amrywiol o ddibyniaeth a bydd brwydrau personol pob unigolyn yn cael eu parchu a’u cadw’n ddiogel. 

Gydag arbenigwyr iechyd proffesiynol ym mhob sesiwn i roi unrhyw gyngor fel mae’r angen yn codi, a hanner awr ar ddiwedd pob sesiwn i drafod yn anffurfiol ond nid oes unrhyw reidrwydd i fynychu’r rhain. 

Yn y prosiect cychwynnol yn Galeri Caernarfon yn 2019, cafwyd darlleniad o’r gwaith a grëwyd i gynulleidfa oedd wedi eu gwahodd, ond byddwn ni’n ystyried ffyrdd creadigol eraill o drosglwyddo ein profiadau yn y cyfnod hwn ym mhob prosiect. Gallwch wylio fideo o ddarlleniad 2019 fan hyn: 

Manylion y gweithdai sydd i ddod 

Mae gweithdai grwp penodol wedi ei drefnu ar hyn o bryd yn Maesgeirchen,Bangor o Fai 18-Mehefin 22. Fe allwn drefnu sesiynau 1:1, trwy ebostio Nia ar nia.skyrme@theatr.com a gallwn drefnu sgwrs anffurfiol unigol i chi gyda Iola. 

Prosiect Merched Ar y Dibyn  

Yn 2022 bu artistiaid Mari Elen ac Iola Ynyr yn creu a chynnal gweithdai creadigol penodol ar gyfer merched Cymraeg eu hiaith sy’n byw gyda chamddefnyddio sylweddau yn ardal Gwynedd a Môn. Mae podlediad arbennig wedi ei gynhyrchu fel cynnyrch creadigol ar gyfer y prosiect hwn. 

Sut i wrando: Ar y Dibyn

 

 • Trailer Ar y Dibyn

  Hysbyseb i bodlediad Ar y Dibyn

 • Pennod 1 - Dibyniaeth

  Pennod 1 - Dibyniaeth

 • Awdiogram - Pennod 2

  Awdiogram- Pennod 2

 • Pennod 2

  Pennod 2 

 • Pennod 3 - Carwyn

  Pennod 3 - Carwyn

Artistiaid 

 

Graphic to introduce Iola Ynyr. Background is pink. On the left there is an image of Iola, a middle aged woman. She is half-smiling. On the right there is text detailing her biography, and the ‘Ar y Dibyn’ project logo.
Graphic to introduce Mari Elen. Background is light blue. On the left there is an image of a smiling young woman. On the right there is text detailing her biography and the Ar y Dibyn project logo
Graphic to introduce Clare Potter. Background is a light purple. On the left is an image of Clare who is half-smiling and looks off camera. On the right there is text detailing her biography and the Ar y Dibyn project logo
Graphic to introduce Mari Gwent. Background is a light blue. On the left is an image of Mari who is smiling. On the right there is text detailing her biography and the Ar y Dibyn project logo

Cwnselwyr 

 

Graphic to introduce Carwyn Jones. Background is purple. On the left is an image of Carwyn, a middle-aged man. He is looking into the camera and is not smiling. On the right there is text detailing his biography and the Ar y Dibyn project logo
Graphic to introduce Wynford Elis Owen. Background is a light blue. On the left is an image of Wynford, an elder man who wears glasses. He is sitting on a sofa talking to and looking at a woman who has her back to the camera. On the right there is text detailing his biography and the Ar y Dibyn project logo
Graphic to introduce Elise Gwilym. Background is purple. On the left is an image of Elise, a middle aged woman and is smiling. On the right there is text detailing her biography and the Ar y Dibyn project logo
4.	Graphic to introduce Lorraine Dereveux. Background is a light blue. There is black text on the image detailing Lorraine’s biography and the Ar y Dibyn logo is in the top right corner

Lluniau hyfforddi Artistiaid 

1.	Image of woman sitting down at a table. She is smiling with her mouth open and is holding her arms up mid-way with her palms up. She is looking off-camera. There is a pen, a notebook and an ipad on the table in front of her
2.	Middle aged woman sits at a table surrounded by water bottles, note pad and pen. She has her hand up and her mouth is slightly open. She is staring off camera
3.	Young woman is sat at a table facing the camera. Two other women sit in front of her with their backs to the camera. Her eyebrows are raised and she covers her mouth with her hand. There are water bottles, coffee cups, pieces of paper and pens on the table.
4.	Middle-aged woman sits at a table. Another person sits in front of her with their back to the camera. The woman is looking off camera and has a half-smile on her face.
5.	4 women sit at a table. Two women have their backs to the camera. The two other women face the camera. One of them is talking to another and has her mouth half-open. The other woman is writing something on a piece of paper. There is a takeaway box, water bottles, notebooks, a laptop and pens on the table.
6.	Middle-aged woman sits at a table. Her arms are resting on the table and she has a pen in one hand. She is smiling with her mouth open and looking off camera.
7.	Middle-aged woman sits at a table. Her mouth is half-open. She is holding a piece of paper in her hand and is looking down at it
8.	Two women sit a table. One is a young woman who has a notebook on the table in front of her. She is looking down at the notebook. The other woman is middle-aged and is looking towards the notebook.
9.	Two middle-aged women and a younger woman sit around a table. The young woman has her mouth open, her hands are up and she is looking at a piece of paper on the table in front of her. The two other women are looking at the young woman.

Lluniau gan Kristina Banholzer a Kirsten McTernan

 

Partneriaeth rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru ac Adra (Tai) ac artist arweiniol Iola Ynyr yw hwn.

Mae’r prosiect hwn yn bosibl drwy gefnogaeth rhaglen Iechyd, y Celfyddydau, Ymchwil Pobl (HARP), a gyllidir gan Cyngor Celfyddydau Cymru ac Y Lab (Prifysgol Caerdydd a Nesta)

Gyda chefnogaeth Bwrdd Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau Ardal Gogledd Cymru a Galeri Caernarfon.

CYMORTH YCHWANEGOL 

Cyffuriau neu Alcohol

DAN 24/7 

Y cam cyntaf i gael yr help sydd ei angen arnoch yw sylweddoli bod gennych broblem gyda chyffuriau neu alcohol a siarad â rhywun amdano. Os ydych chi'n poeni am eich defnydd o gyffur neu alcohol neu ddefnydd ffrind neu rywun annwyl i chi, lle da i ddechrau yw cysylltu gyda DAN 24/7 sy'n Llinell Gymorth Cyffuriau ac Alcohol i Gymru. 

Mae'n llinell gymorth ddi-dal, dwyieithog a chyfrinachol sy’n darparu amrywiaeth o wasanaethau. 

Rhif ffôn: 0808 808 2234 (Ni fydd rhif ffôn DAN 24/7 yn ymddangos ar eich anfoneb eitemedig gartref) 

Tecstiwch DAN ar 81066 

Ewch i dan247.org.uk 

 

Adferiad Recovery 

adferiad.org.uk 

01792 816600 

Ebost: info@adferiad.org.uk 

 

CAMFA  

Yn cynnig sesiynau cwnsela os wedi dioddef o broblemau/ yn dioddef o broblemau yn ymwneud a chamddefnydd alcohol neu/a  chyffuriau.  

https://www.cais.co.uk/services/camfa/ 

 

Iechyd Meddwl 

C.A.L.L Helpline (Llinell wrando a Chymorth Cymunedol)

Yn cynnig gefnogaeth emosiynol a gwybodaeth/llenyddiaeth ar iechyd meddwl a materion cysylltiedig i bobl Cymru. 

Mae gan unrhyw un sy'n bryderus am icechyd meddwl ei hun neu iechyd meddwl perthynas neu ffrind, mynediad i'r gwasanaeth. C.A.L.L, yn cynnig gwasanaeth gwrando a chefnogaeth cyfrinachol. 

Ffon di-dal 0800 132 737 

Neu tecstiwch HELP i 81066

 

Cartrefi diogel yng Nghymru

Shelter Cymru

Yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gartref diogel yng Nghymru. 

Cartref - Shelter Cymru

08000 495 495

 

Cyngor ar drais/ cam-drin domestig a thrais rhywiol

Byw Heb Ofn 

Yn cynnig cyngor a chymorth ar drais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol.

0808 80 10 800

Ar gael 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.
Gwybodaeth am y llinell gymorth

Testun:07860077333

 

Cefnogaeth i deuluoedd

https://nacoa.org.uk/ 

https://www.al-anonuk.org.uk/ 

https://adfam.org.uk/