Newyddion 21/03/2023

Ar y Dibyn yn ôl gyda sesiynau newydd fel rhan o Pijin | Pigeon

Image of 5 people of varying ages sat around a table together

Dan adain ein Artist Arweiniol Iola Ynyr a chriw newydd o artistiaid, mae grŵp o gyfranogwyr o ardal Maesgeirchen ym Mangor – pob un ohonynt yn byw gyda neu wedi’u heffeithio gan ddibyniaeth – wedi dod ynghyd i fod yn rhan o gyfres o weithdai creadigol. Mae’r prosiect hwn yn agos iawn at ein calon ni fel cwmni, ac ry’n ni’n hynod o falch o’i weld yn parhau.

Y tro hwn, wnaethon ni gyfuno’r gweithdai gyda gweithgareddau yn ymwneud â’n cynhyrchiad diweddaraf, Pijin | Pigeon, ac mae Bethan Marlow – y dramodydd sydd wedi addasu’r nofel i’r llwyfan – wedi bod wrthi’n gweithio gyda’r cyfranogwyr yn ystod eu sesiynau. Gyda’r gweithdai yn digwydd yn agos iawn i’r pentref chwarelyddol yn y ddrama, mae’r profiad wedi bod yn un arbennig i’n cyfranogwyr a’n hartistiaid.

Woman leans against a black iron gate in the doorway to a building. She is smiling and is looking off camera.

Fel rhan o’r sesiynau, mae cyfle i'r cyfranogwyr ymateb i ddarnau o sgript Bethan yn agored, a thrwy ffyrdd creadigol. Wrth weld y cyfranogwyr yn ymateb i’w gwaith, meddai Bethan:

"Dwi’n coelio’n gryf bod gan pawb yr hawl a’r ddawn i gael cyfleoedd creadigol. Ma’ creu gofod diogel, hygyrch a heb ragfarn, fel ma’ Iola wedi gwneud yn Ar y Dibyn, yn hollol elfennol os ydan ni am geisio estyn allan at bobol fregus yn ein cymuned i gynnig y cyfleoedd yna. Roedd ca’l bod yn rhan fechan iawn o’r gweithdai yn bleser pur. Criw talentog a chefnogol. Ma’ ’na leisiau creadigol ac unigryw iawn yna sy’n haeddu llwyfan i gael eu clywed."

Ers ei ddechrau yn 2020, mae prosiect Ar y Dibyn wedi rhoi cyfle i rai sydd wedi’u heffeithio gan ddibyniaeth i ymateb i’w teimladau a’u profiadau mewn ffyrdd creadigol. Trwy gelf, siarad ac ysgrifennu, mae’r cyfranogwyr dros y 3 blynedd diwethaf wedi creu darnau o waith pwerus sy’n agor llygaid. Gallwch weld peth o’r gwaith hwn ar dudalen prosiect Ar y Dibyn.

An elderly man sits on a low brick wall outside a community centre.
Group of people sat around a table with pens and paper in front of them. Almost everyone is smiling with their mouths open and they all look towards each other.
Woman sits outside on a wooden bench. The sun is shining and she is holding a pen in one hand while resting a notebook on her legs. She holds the pen to the paper and looks down.
Middle-aged woman stands against wall with a painted mural. Mural appears to show a pier, a river and a mountain range with greenery.
Woman stands under a trellis outside. She is smiling and looking off camera.

Mae Iola Ynyr wedi bod yn arwain y prosiect ers y cychwyn cyntaf, ac mae’n fraint ganddi ei weld yn parhau i ddatblygu:

"Mae hi’n bleser gweld y prosiect yn tyfu gyda chyfraniad creadigol Bethan Marlow. Mae Ar y Dibyn yn cynnig gofod diogel i brosesu a dychmygu ymatebion creadigol i heriau bywyd fel a wneir yn yr addasiad o nofel Alys Conran. Mae’n dangos y gall profiadau theatraidd proffesiynol gynnig gwaddol creadigol ehangach wrth gynnal elfennau cyfranogol eang.Mae hi’n bwysig cydnabod creadigrwydd sydd o fewn unigolion sydd yn aml wedi eu heithrio yn gymdeithasol, sydd yn cynnig mewnwelediad unigryw i fywyd yn y Gymru gyfoes. Mae nifer o’r cyfranogwyr yn dychwelyd at y cynllun am eu trydydd tro ac yn trafod eu rolau fel mentoriaid ar gyfer y dyfodol.

Croesewir nifer cynyddol o artistiaid proffesiynol sy’n datblygu eu sgiliau arloesol o weithio gyda cyfranogwyr bregus gyda dewrder ac uchelgais i gyrraedd safon artistig uchel. Rhoddir bri ar fentro yn greadigol o fewn awyrgylch o gefnogaeth gofalgar yn yr iaith Gymraeg sydd yn gynnig profiadau gwerthfawr i gyfranogwyr tra hefyd yn hyrwyddo llesiant artistiaid eu hunain i arbrofi gyda’u gwaith personol.

Mae’r prosiect yn tystio i ymrwymiad Theatr Genedlaethol Cymru i gynnig profiadau cyfranogol hirdymor i unigolion a chymunedau wedi eu heffeithio gan ddibyniaeth ac i sefydlu llesiant trwy greadigrwydd a’r celfyddydau mewn modd cynhwysol a chyhyrog."

Group of people sat around a table. One woman is particularly in focus and she is staring at something in front of her and smiling. There are pieces of paper and pens on the table in front of them. On the walls around them there is various colourful pieces of graffiti.

Yn ymuno gyda Bethan ac Iola hefyd mae’r artist Iestyn Tyne, y cwnselydd Carwyn Jones a’r cyfieithydd Lowri Gwyn – ac mae’r tîm cyfan yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod yr ystafell yn lle diogel ac agored a bod y cyfranogwyr i gyd yn cael eu cefnogi i allu mynegi eu hunain yn y ffordd sy’n teimlo fwyaf cyfforddus iddyn nhw. Ry’n ni’n falch iawn o’n cynhyrchydd Nia Skyrme sydd wedi cydlynnu’r prosiect ac wedi helpu i ddod a’r tim anhygoel yma at ei gilydd ers y cychwyn.

Woman sits on a low table with interpreting equipment in front of her. She has a pair of headphones with an inbuilt microphone.
Man stands under a plastic canopy outside. He is leaning on a blue painted metal rail behind him. He is smiling and looks directly into the camera

Ry’n ni’n ddiolchgar iawn am nawdd gan Fwrdd Cynllunio Camddefnyddio Sylweddau Gogledd Cymru, a chefnogaeth GISDA sydd wedi ein galluogi i barhau i ddatblygu’r prosiect ac adeiladu ar y gwaith cadarnhaol a wnaed hyd yma.

Am fwy o wybodaeth am y prosiect, cliciwch yma i fynd i dudalen Ar y Dibyn ar ein gwefan.

Young woman sits on a green plastic dinosaur with a long colourful tail. She has her arms wrapped around the neck of the dinosaur and looks down smiling.
Man in grey tracksuit stands outside in the doorway of a community centre. He is leaning against a black rail gate.
Group of people sat at a table. Focus is a middle aged woman who has a coffee cup and a piece of paper in front of her. She holds her hand up to her head, and she has a pen between her fingers. She is looking towards someone else on the table. The woman next to her is smiling and looking at her.