Blog 08/11/2023

Nhw – neu ni? Mae Rhinoceros yn fytholwyrdd | Mike Parker

Headshot of Mike Parker. He is stood outside, against a backdrop of green hills. He is a white, middle aged male. He wears a farmer's cap on his head, and has a red plaid shirt on. He is smiling and looking directly into the camera.

Mae gan bob un ohonom ein seren arweiniol ddiwylliannol, y creawdwyr llyfrau, ffilmiau, cerddi, dramâu a cherddoriaeth sydd wedi ein swyno’n llwyr. Yn aml, mae atgof clir iawn gennym o’r tro cyntaf i ni ddod ar eu traws, y foment y taniwyd yr angerdd ynom i bara oes. Ddeugain mlynedd yn ôl, digwyddodd hyn i mi, gyda gwaith Eugène Ionesco.

Dechreuodd gyda La Cantatrice Chauve, ei ddrama gyntaf a’r un fwyaf adnabyddus, a gyflwynwyd i mi gan athro Ffrangeg arbennig o cŵl yn yr ysgol yn Swydd Gaerwrangon. Cefais fy hudo’n syth gan y modd roedd Ionesco yn chwarae ar eiriau a’i ffraethineb anarchaidd, ac yna finiogrwydd ei gymeriadu. Gan fy mod wedi fy magu ar ddeiet o glasuron trwm ‘Middle England’, roedd y cipolwg hwn ar fydoedd newydd wedi fy ngwefreiddio. Ers hynny, pryd bynnag rydw i wedi gweld bod drama gan Ionesco yn cael ei llwyfannu yn rhywle, rydw i wedi mynd i’w gweld, a byth wedi cael fy siomi.

Fel myfyriwr drama ym Mhrifysgol Llundain, llwyfannais fersiwn o Rhinoceros ar gyfer fy asesiad terfynol. Doedd hi ddim yn dda iawn, ond roeddwn i wrth fy modd yn dod i adnabod y ddrama’n well. Roedd dychan Ionesco ar y modd roedd cydymffurfiaeth gymdeithasol yn lledaenu, a chroen a meddyliau yn caledu, yn tarddu o’i ieuenctid ei hun ddechrau’r 1930au, pan ddychwelodd ei deulu o Ffrainc i Rwmania, gwlad enedigol ei dad, ac roedd wedi gweld drosto’i hun y cynnydd mewn Natsïaeth, yn enwedig ymhlith ei gyfoedion yn y Brifysgol. Fel y dywedodd mewn cyfweliad yn 1970:

 

“O bryd i’w gilydd, byddai un o’r grŵp yn datgan ‘Dydw i ddim yn cytuno o gwbl gyda nhw [y Ffasgwyr], wrth gwrs, ond ar rai pwyntiau, mae’n rhaid i mi gyfaddef, er enghraifft yr Iddewon...’ Ac roedd y math yna o sylw yn symptom. Dair wythnos yn ddiweddarach, byddai’r person hwnnw’n dod yn Natsi. Cafodd ei ddal mewn mecanwaith, roedd yn derbyn popeth, roedd wedi troi’n Rhinoseros.”

Image of Adrian Chiles and two other actors on stage performing Rhinoceros.

1989 oedd blwyddyn fy nghynhyrchiad i, gyda Thatcheriaeth ar ei hanterth, ac fe wnes i hoelio fy holl liwiau i’r mast hwnnw. Yn fy nwylo brwd ond trwsgl, roedd Rhinoceros yn feirniadaeth ar bropaganda’r wladwriaeth Brydeinig, y wasg asgell dde yn enwedig. I danlinellu’r pwynt mor drwm fel na allai unrhyw un ei fethu, ar adegau allweddol o’r ddrama, roeddwn i’n taflunio tudalennau blaen o The Sun a’r Daily Mail ar draws y wal gefn. Nid oedd yn gynnil o gwbl! Ddegawdau yn ddiweddarach, wrth i mi droi at y ddrama drachefn, rwy’n gweld cymaint mwy o haenau.

Daeth y totalitariaeth gynyddol a ddaeth dan lach Ionesco nid yn unig yn Rwmania y 1930au, neu Brydain yr 1980au, ond hefyd yn Ffrainc yn y 1950au, pan oedd yn ei hysgrifennu. A’r adeg honno, daeth e o’r ochr arall, sef chwith deallusol blaengar, oedd yn fwriadol yn troi llygaid ddall at realiti Stalin a’r Sofietiaid. Roedd hefyd yn gyfeiriad at y Ffrainc a fu ychydig dros ddegawd ynghynt; gyda chroen llwyd-wyrdd y rhinoseros yn atgoffa llawer o lifrau’r Almaenwyr a fu’n meddiannu eu strydoedd heb fod yn hir yn ôl.

Mae amser a lle yn eilbeth. Yn Rhinoseros gwelwn fod cydymffurfiaeth yn llawer mwy llechwraidd, ac yn hollbresennol. Mae’n gweithredu mewn teuluoedd a
chymunedau, yn y gwaith ac ym myd hamdden, ym mhob hierarchaeth o bŵer a gweinyddiaeth. Ond yr hyn sy’n fwy
argyfyngus, yw’r ffaith ei fod hefyd yn rym mewnol, yn ddwfn ynom fel unigolion sy’n cael eu bradychu gan ein deallusrwydd a’n anghysondebau ni ein hunain.


Yma, fel ym mron pob un o’i ddramâu, mae Ionesco hefyd yn dadansoddi iaith ei hun, gan ei gwthio i ymylon pob
ystyr. Mae tynnu sylw at gyfyngiadau difrifol geiriau – gweithred feiddgar i unrhyw awdur – yn dangos sut y gallant weithredu fel sbardun ar gyfer diffyg meddwl ac o ganlyniad ymddygiad gwael, boed yn bersonol, yn wleidyddol neu’r ddau.

Yn Rhinoseros, gwelwn ymadroddion yn ailymddangos drosodd a throsodd, ac mae eu hystyr yn pylu bob tro. Rydyn ni’n clywed ystrydebau yn pydru a brawddegau yn gwanychu o dan bwysau eu hannigonolrwydd eu hunain. Mae Manon Steffan Ros wedi creu campwaith drwy drosi’r gwrthddywediadau a’r anghysondebau hyn i’r Gymraeg. Mae ei chlust berffaith i’r iaith lafar yn ei gwneud hi’n awdur delfrydol i chwarae gyda’r geiriau, nid yn unig o ran eu hystyr, ond hefyd eu traw a’u rhythm, hyd yn oed eu haniaeth. Nid cyfieithiad mohono; mae’n drosiad, ac mae’n barhad i hanes hir o ddramâu Ionesco yn cael eu trosi i ieithoedd lleiafrifol. Maen nhw’n ei ddeall e, ac yntau’n eu deall nhw.


Felly, 64 blynedd ar ôl y perfformiad cyntaf, beth ddylem ni ei gymryd o Rhinoseros Cymraeg? Pwy yn y Gymru gyfoes sy’n tyfu croen tew a chyrn? Pwy sy’n brefu uchaf, heb
unrhyw sylwedd?

Cawn ambell i awgrym: dynes sy’n cyferbynnu rhwng “Cymro bonheddig wir – nid fel y bobol ifanc ‘ma heddiw”; trafodaeth fywiog am y rhinoserosys “os ydyn nhw’n gogs ta’n hwntws”; yr ymgyrchydd sy’n poeni llai am y bwystfilod sy’n rhedeg yn rhemp na’r “Arwyddion uniaith Saesneg” sy’n rhybuddio amdanynt.

Nid yw’r dorf yn gasgliad cyfleus o sans-culottes. Mae’r giwed gynyddol o rhinoserosys sy’n chwyrnu ac yn sathru yn sgwâr y dref yn cynnwys nid yn unig “Bethan Ellis Owen o Pobol y Cwm” ond hefyd yr Athronydd a “Cwpl o brifeirdd”. Rydyn ni’n ôl 90 mlynedd, gyda thorf Ionesco ifanc o ddeallusion Prifysgol Bucharest, yn syrthio un ar ôl y llall.

Heddiw, nawr, mae Rhinoseros yn gwbl addas. Mae wedi bod yn ddegawd gwyllt. O refferendwm annibyniaeth yr Alban i’r rhyfela heddiw yn Wcráin a Phalesteina ac Israel, yna Brexit, Trump, Covid a’r cwbl, mae cynifer o ergydion wedi’n taro, ac mae eu heffeithiau, sy’n ein polareiddio ni, wedi’u chwyddo ganwaith drosodd gan dechnoleg ddigidol. I bron pob un ohonom, bu colledion. Rydyn ni wedi gweld cydweithwyr, ffrindiau a theulu yn mynd i’r ochr dywyll, ar goll mewn siambrau atsain ac i lawr tyllau sgwarnogod, byth i ddychwelyd o bosib.

Mae’r rhinoserosys yn cynyddu ar bob ochr. Rydyn ni’n gweld hynny’n glir mewn pobl eraill. Ond a allwn ni ei weld ynom ni ein hunain?

Mae Mike Parker yn awdur wedi ei leoli ger Machynlleth. Enillodd ei gyfrol On the Red Hill wobr Ffeithiol Greadigol Llyfr y Flwyddyn Cymru, ac roedd yn ail ar gyfer Gwobr Wainwright y DU ar gyfer ysgrifennu natur. Mae ei lyfr newydd All the Wide Border yn archwilio’r llinell ar fap rhwng Cymru a Lloegr, trwy hanes ac yn ein pennau a’n calonnau.