Newyddion 07/10/2021

Enfys

Woman sits in front of a wooden wall. She sits in the centre of the frame and is staring directly into the camera. Behind her there is a white table covered in various small plants in pots and a jug of yellow sunflowers. Multi-coloured text on the image reads translated ‘Rainbow by Melangell Dolma’

Theatr Genedlaethol Cymru a BBC Cymru Fyw yn cydweithio ar gyfres ddrama ddigidol fel rhan o Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg 2021

Yn dilyn llwyddiant y ddrama ddigidol Enfys gan Melangell Dolma, mae Theatr Genedlaethol Cymru a BBC Cymru Fyw yn falch o gyhoeddi bod y bartneriaeth yn parhau, gydag Enfys bellach wedi ei datblygu i fod yn gyfres o bedair ddrama ddigidol fer. A hithau’n ddrama sy’n dathlu dysgu Cymraeg, rydym falch o gyhoeddi bod y penodau unigol yn cael eu darlledu’n ddyddiol ar BBC Cymru Fyw, ac ar Facebook BBC Cymru Fyw a Theatr Genedlaethol Cymru, yn ystod wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg BBC Radio Cymru, 10–15 Hydref.

Meddai Dafydd Meredydd, Pennaeth Gwasanaethau Cymraeg BBC Cymru: “Mae croesawu dysgwyr i gymuned BBC Radio Cymru a BBC Cymru Fyw, a dathlu eu cyfraniad i gelfyddydau Cymru, yn holl bwysig. Dwi’n falch iawn ein bod yn cydweithio gyda’r Theatr Genedlaethol, a’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, ar y prosiect arbennig yma er mwyn cynnig cynnwys blaengar a pherthnasol, nid yn unig i bobl sy’n dysgu Cymraeg, ond i bawb sy’n medru’r iaith.”

Yn y bennod wreiddiol a ddarlledwyd ar lein ym Mehefin 2020, cafodd y gynulleidfa rithiol gyfle i gwrdd â’r cymeriad Nick. Fel nifer o bobl oedd ar ffyrlo ar y pryd, aeth Nick ati i ddysgu Cymraeg gan fynychu gwersi ar-lein gyda’i diwtor, Enfys. Yr actor Richard Nichols o Borthcawl oedd yn portreadu Nick. Mae Richard ei hun yn ddysgwr, ac mae wedi ymddangos mewn cyfresi yn cynnwys Doctor Who, Pobol y Cwm a nifer o ddramâu radio. Yn y tair pennod newydd cawn gyfle i weld ei berthynas gydag Enfys yn datblygu, gyda sawl tro trwstan a doniol ar hyd y daith! 

Yr actores Catrin Fychan o Fro Ddyfi sy’n chwarae rhan Enfys. Mae’n wyneb cyfarwydd ar gyfresi teledu fel Pobol y Cwm, 35 Diwrnod a Y Gwyll/Hinterland ac wedi perfformio mewn dramâu gyda Bara Caws a’r Frân Wen.

Meddai’r awdur, Melangell Dolma: Roeddwn i mor falch o’r ymateb gafodd y bennod gyntaf y llynedd. Rydw i wrth fy modd yn cael y cyfle i ailymweld â’r cymeriad hoffus Nick, ac i gyflwyno cymeriadau newydd i’r gyfres, yn cynnwys Enfys – yr athrawes Gymraeg sydd hefyd yn ceisio cadw dau o blant yn ddifyr ar ei phen ei hun drwy’r cyfnod clo – a Julie, sy’n ei gweld ei hun fel tipyn o ‘matchmaker’! Mae’n amlwg bod galw am fwy o waith sy’n adlewyrchu profiad dysgwyr. Fel dywed Enfys, “Dyna i chi rwbath dwi o hyd yn barod i ddathlu!”

Man is sitting on a worn, tan leather sofa. He is positioned in the centre of the frame and is staring directly into the camera. He is smiling widely and showing his teeth.

Meddai Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru: “Diolch i nawdd uniongyrchol oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, a chydweithrediad y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol a Nant Gwrtheyrn, bu’r cynllun unigryw hwn yn fodd i gefnogi artistiaid llawrydd i ddatblygu eu sgiliau iaith Gymraeg pan fo dirfawr angen cynyddu’r gweithlu sy’n medru gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg, ac mewn cyfnod pan fo’r gweithlu llawrydd wedi gorfod wynebu heriau eithriadol yn sgil y pandemig.”

Un o’r actorion a noddwyd i dderbyn y sesiynau Cymraeg Gwaith oedd Rhiannon Oliver o Gaerdydd. Wedi ei hyfforddi yn RADA a gweithio gyda Shakespeare’s Globe, y National Theatre, y Theatre Royal yng Nghaerfaddon, ac ar gyfresi teledu poblogaidd fel Torchwood, mae’r cyfle i ddefnyddio ei Chymraeg trwy’r cynllun hwn gyda Theatr Genedlaethol Cymru wedi agor drysau iddi. Roedd hi’n falch o’r cyfle i actio yn y Gymraeg am y tro cyntaf yn y gyfres Enfys – Rhiannon sy’n chwarae cymeriad Julie, un o’r dysgwyr direidus yn nosbarth Enfys!

“Dwi mor ddiolchgar am y siawns i fod yn rhan o Enfys. Dwi wedi gweithio’n galed iawn i ddysgu Cymraeg ac mae’n deimlad anhygoel i gael y cyfle i ddefnyddio fy Nghymraeg mewn prosiect fel hwn. Dysgais i gymaint yn ystod y broses, yn enwedig oherwydd bod y tîm cyfan yn gefnogol iawn ac yn hapus i helpu pan nad o’n i’n gwybod gair neu ymadrodd.”

Er mwyn ymestyn y profiad o ddefnyddio’r iaith, cafodd Rhiannon gyfle i aros ymlaen ar y set i gysgodi’r criw yn ystod gweddill y ffilmio. Meddai: “Roedd mor fuddiol i fod mewn gweithle Cymraeg – erbyn diwedd yr wythnos, dechreuais i feddwl yn Gymraeg am y tro cyntaf ac roedd yn deimlad cyffrous iawn! Rhoddodd gymaint o hyder i fi, a dwi’n benderfynol o barhau i ddatblygu fy sgiliau Cymraeg. Dwi’n gallu gweld dyfodol i fy hunan nawr wrth ddefnyddio mwy a mwy o Gymraeg – yn fy mywyd personol ac yn fy ngyrfa. Dwi’n teimlo mor lwcus fy mod wedi cael help gan Theatr Genedlaethol Cymru.”

Diolch i gefnogaeth gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, mae tair dysgwraig arall wedi cael cyfle i chwarae rhannau’r dysgwyr yn Enfys. Roedd cael bod yn rhan o gast Enfys yn gyfle i Becca, Sian a Judi gamu i mewn i fyd y theatr broffesiynol am y tro cyntaf, a dysgu Cymraeg mewn ffordd gwbl wahanol i’r arfer.

Meddai Helen Prosser, Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu’r Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol: “Mae’r Ganolfan Dysgu Cymraeg yn hapus iawn i fod yn rhan o’r prosiect yma. Cafwyd ymateb cynnes iawn i bennod cyntaf Enfys, ac mae cryn edrych ymlaen at weld beth yw hanes Nick ac Enfys. Mae’n wych bod y Theatr wedi rhoi cyfle i dair dysgwraig fod yn rhan o’r profiad.”

Bydd y gyfres Enfys ar gael yn Gymraeg, ac yn Gymraeg gyda chapsiynau Cymraeg a Saesneg. Bydd fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) hefyd ar gael ar YouTube Theatr Genedlaethol Cymru. Edrychwn ymlaen at rannu’r gyfres gyda chi ar dudalennau Facebook Theatr Genedlaethol Cymru a BBC Cymru Fyw ac ar Gylchgrawn Cymru Fyw yn ddyddiol am 19:00, yn ystod Wythnos Dathlu Dysgu Cymraeg BBC Radio Cymru, rhwng 11–15 o Hydref.