Newyddion 08/11/2021

Cynhadledd Cwlwm | Ceangal 2021

On the left of the image there is a photograph of hanging rope in different tones of blue and grey. On the right hand side text reads the word ‘Connections’, as well as this word translated into Welsh and Gaelic. Below this in black Welsh text reads translated ‘gathering of artists and organisations working in theatre in Irish, Scottish Gaelic and Welsh’.

*Sgroliwch i lawr i ddarllen mewn Gaeleg*

Ceangal | Cwlwm III yw’r trydydd cynulliad o artistiaid a sefydliadau theatr sy’n gweithio trwy gyfrwng y Wyddeleg, Gaeleg yr Alban a’r Gymraeg.  Mae digwyddiad eleni yn tynnu ynghyd artistiaid a gwneuthurwyr theatr, academyddion, myfyrwyr, gwneuthurwyr polisi, a chyllidwyr, i ddarparu platfform, dros ddeuddydd, o drafodaethau panel, darlith gyweirnod, lansiad gwefan Ceangal | Cwlwm a galwad newydd ar gyfer comisiynau theatr digidol o’r tair gwlad.  

Trefnir cynulliad eleni gan y Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn Cenhedloedd Bach, Prifysgol De Cymru, mewn partneriaeth â Theatre Gu Leòr a Phrifysgol Genedlaethol Iwerddon Galway, gyda chefnogaeth Ealaín na Gaeltachta, Theatr Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, a Taibhdhearc na Gaillimhe.

Pedwar amcan allweddol y cynulliad yw:

  • Archwilio ffyrdd arloesol o wneud gwaith newydd yn y Wyddeleg, Gaeleg yr Alban a’r Gymraeg.
  • Cwestiynu a rhannu modelau o arfer da.
  • Cytuno ar egwyddorion arweiniol cyffredin ar gyfer y sectorau theatr Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban a Chymraeg sy’n meithrin parch, cydraddoldeb, ac amrywiaeth ieithyddol.
  • Comisiynu gwneuthurwyr theatr i gyflwyno gwaith newydd mewn Gwyddeleg, Gaeleg yr Alban a’r Gymraeg.

Yn nigwyddiad eleni cynhelir panelau artistiaid, trafodion academaidd, a chyfleoedd i fynychwyr drafod gyda phanelwyr a siaradwyr. Mae’r themâu yn cynnwys theatr a chymunedau gwledig; datblygu ysgrifennu newydd; gweithio’n amlieithog; cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ac anghenion ymarferwyr a’r diwydiant theatr; a’r sgiliau anghenrheidiol ar gyfer gweithio yn yr ieithoedd lleiafrifol hyn. Traddodir y ddarlith gyweirnod gan yr Athro Michelle Macleod, Prifysgol Aberdeen, yn seiliedig ar ei llyfr, Dràma na Gàidhlig: Ceud Bliadhna Air An Àrd-Ùrlar, A Century of Gaelic Drama (Glasgow, 2021). Bydd Comisiwn Theatr Ddigidol Ceangal | Cwlwm ar gyfer Artistiaid 2021-22 yn cael ei agor yn ystod y cynulliad, a bydd cyfle i glywed oddi wrth artistiaid sydd wedi derbyn y comisiwn yn flaenorol am eu profiadau’n cyflawni’r gwaith. Cynhelir hefyd lansiad gwefan Ceangal | Cwlwm.

Yn ystod cynulliadau blaenorol, a gynhaliwyd gan bartneriaid yn yr Alban ac Iwerddon, datblygwyd egwyddorion arweiniol ar gyfer ffordd newydd o weithio ar draws y tair iaith. Bydd cyfle i ddarllen yr egwyddorion arweiniol ar wefan Ceangal | Cwlwm ac i gynnig adborth arnynt yn ystod y cynulliad hwn.  

Darperir cyfieithu ar y pryd yn ystod trafodaethau panel a’r ddarlith gyweirnod, gan sicrhau hygyrchedd i bobl ar draws ystod yr ieithoedd a ddefnyddir.  

Mae’r cynulliad am ddim ond rhaid cofrestru drwy Eventbrite. Ewch i CEANGAL|CWLWM III | University of South Wales am fanylion pellach ar y digwyddiad a sut i gofrestru.

 

**Gaeleg**

Is é Ceangal | Cwlwm III an tríú comhdháil d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí atá ag obair i réimse na hamharclannaíochta i nGaeilge, i nGaeilge na hAlban agus i mBreatnais. I gcomhdháil na bliana seo – a bheidh siúl ar feadh dhá lá – tiocfaidh ealaíontóirí agus amharclannóirí, lucht acadúil, mic léinn, lucht déanta beartas, agus maoinitheoirí le chéile do phlé painéil, príomhóráid, seoladh shuíomh gréasáin Ceangal | Cwlwm agus glao ar láithreoireachtaí digiteacha amharclannaíochta ó na trí náisiún. 

Tá an chomhdháil i mbliana á hóstáil idir Lárionad na Meán agus an Chultúir sna Náisiúin Bheaga in Ollscoil na Breataine Bige Theas i gcomhar le Theatre Gu Leòr agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh le tacaíocht ó Ealaín na Gaeltachta, Theatr Genedlaethol Cymru, Eisteddfod na Breataine Bige, agus Taibhdhearc na Gaillimhe.

Is iad ceithre phríomhchuspóir na comhdhála:

  • Féachaint ar bhealaí nuálacha chun saothair úra a dhéanamh sna trí theanga mhionlaigh.
  • Múnlaí dea-chleachtais a chíoradh agus a chomhroinnt.
  • Aontú ar threoirphrionsabail choiteanna do na hearnálacha amharclannaíochta atá ag saothrú i nGaeilge, i nGaeilge na hAlban agus i mBreatnais ar mhaithe le meas, éagsúlacht teanga agus comhionannas a chothú.
  • Leanúint den choimisiúnú ar amharclannóirí chun saothair nua a chur i láthair i nGaeilge, i nGaeilge na hAlban agus i mBreatnais.

Le linn ócáid na bliana seo beidh painéil ealaíontóirí agus idirphlé acadúil ann, mar aon le deiseanna don lucht freastail a bheith ag cur is ag cúiteamh le painéil agus le cainteoirí. I measc na dtéamaí a phléifear beidh an amharclannaíocht agus pobail tuaithe; scríbhneoireacht nua a fhorbairt; ag obair go hilteangach; comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsiú agus riachtanais na gcleachtóirí amharclainne agus an tionscail; na chéad chéimeanna chun amharclannaíocht a léiriú agus a stiúradh; agus na scileanna a theastaíonn chun oibriú sna teangacha mionlaigh seo. Is í an tOllamh Michelle Macleod, Ollscoil Obar Dheathain, a thabharfaidh príomhóráid na hócáide, bunaithe ar a leabhar, Dràma na Gàidhlig: Ceud Bliadhna Air An Àrd-Ùrlar, A Century of Gaelic Drama (Glaschú, 2021). Seolfar Coimisiún Ealaíontóirí Digiteacha Ceangal | Cwlwm i gcomhair Ealaíontóirí, 2021-22 le linn na comhdhála, agus beidh deis ann éisteacht le healaíontóirí a coimisiúnaíodh roimhe seo agus iad ag cur síos ar a dtaithí ar an gcoimisiún seo a chur i gcrích. Seolfar suíomh gréasáin Ceangal | Cwlwm le linn na hócáide.

Comhpháirtithe in Albain agus in Éirinn a bhí i mbun na comhdhálacha roimhe seo a reáchtáil – forbraíodh sraith treoirphrionsabal sna na comhdhálacha sin agus leagadh síos fasach do bhealaí nua chun oibriú sna trí theanga. Beidh deiseanna ann na treoirphrionsabail a léamh ar shuíomh gréasáin Ceangal | Cwlwm agus aiseolas a thabhairt orthu le linn na comhdhála seo.

Beidh ateangaireacht chomhuaineach le fáil ó thús deireadh na comhdhála le haghaidh na ndíospóireachtaí painéil, ionas gur féidir le cách páirt a ghlacadh sna himeachtaí ina rogha teanga.

Tá na ticéid don ócáid le fáil saor in aisce ach ní mór clárú roimh ré ar Eventbrite. Féach https://culture.research.southwales.ac.uk/ le tuilleadh faisnéise a fháil faoin ócáid agus faisnéis maidir le clárú. 

Rhaglen Cynhadledd Cwlwm 2021

Lawrlwythwch y rhaglen* yma (*Bydd diweddariad i'r rhaglen yn fuan)