sgriptio2

Gweithdy Sgriptio gydag Awduron Ifanc

Sgriptio1
Daeth criw o awduron ifanc i’r Llwyfan, yng Nghaerfyrddin Dydd Sadwrn y 14eg o Hydref i wneud gweithdy gyda minnau, Arwel Gruffydd a Janet Aethwy. Mae’r awduron wedi cael eu dewis i ysgrifennu dramâu newydd i blant am y Chwyldro Diwydiannol ar gyfer Gŵyl Hanes Cymru. Daeth yr awduron atom i drafod eu syniadau dechreuol, ar ôl iddynt dreulio amser yn ymchwilio pynciau neu thema benodol ynghlwm â’r Chwyldro.

sgriptio3
Roedd y diwrnod yn gyfle i drafod sut mae troi’r hanes a’u syniadau mewn i ddramâu gafaelgar ar gyfer 1 actor. Cafwyd sesiynnau mewn grŵpiau bach i ddarllen drwy brasluniau ac esiamplau o olygfeydd, ac yna sesiynnau un wrth un i drafod bob drama mewn manylder. Braf iawn oedd archwilio amrywiaeth eang o hanes, straeon a chymeriadau lliwgar gyda chriw o awduron talentog. Rwy’n falch iawn i fod wedi chwarae rhan mewn prosiect sy’n cynnig cyfle gwych i awduron ddatblygu eu crefft a gwireddu eu syniadau, ochr yn ochr ag awduron eraill ar gychwyn eu gyrfaoedd. Y gobaith yw bod ein trafodaethau ac adborth yn mynd i fod o help llaw wrth iddynt fynd ati rŵan i lunio drafft cyntaf o’u dramâu. Edrychaf ymlaen yn fawr i weld y dramâu yn datblygu a’u perfformio ledled y wlad yn Ŵyl Hanes Cymru 2018.

Sarah Bickerton, Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr Genedlaethol Cymru

gwyl y cynheaf

Pwysigrwydd gweithio mewn cymunedau

Er pan o’n i’n ifanc iawn, mae drama wedi bod yn rhan fawr iawn o ’mywyd bob dydd, ac rwyf bellach wrth fy modd yn rhoi blas ar ddrama i blant yn y gymuned. Maen nhw’n cael cyfle i brofi ac i ddarganfod creadigrwydd, a ffordd o fynegi eu hunain, drwy waith drama, byrfyfyrio a chreu cymeriadau newydd.

Darllen mwy…

Theatr Gen Hollti Gwefan

Gwahoddiad i drigolion Môn: dewch i weld cynhyrchiad diweddaraf Theatr Genedlaethol Cymru yn Galeri Caernarfon!

Gwahoddiad i drigolion Môn: dewch i weld cynhyrchiad diweddaraf  Theatr Genedlaethol Cymru yn Galeri Caernarfon!

  • Cynnig arbennig i bobl Môn – trefnwyd bws, yn rhad ac am ddim, i gludo trigolion o Ynys Môn i Galeri Caernarfon, ar gyfer noson agoriadol taith genedlaethol Hollti.
  • Drama newydd sy’n seiliedig ar gynlluniau ar gyfer atomfa newydd ar yr ynys, ac ymateb y gymuned leol.

Darllen mwy…

21073990_10155705958853619_2082494920_n

Fy wythnos gyda Theatr Genedlaethol Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Môn

Yn dilyn gweithdy sgriptio gair am air a gynhaliwyd yn Ysgol Uwchradd Bodedern gyda Manon Williams a Llinos Jones, ro’n i’n awyddus iawn i gael gwybod mwy am y ddrama ‘Hollti’ a gwaith y Theatr Genedlaethol yn gyffredinol. Soniodd Llinos eu bod yn awyddus i gael pobl ifanc i wirfoddoli gyda nhw yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym Môn, felly anfonais e-bost ati i ddweud y byddwn yn fodlon helpu gydag unrhyw beth.

Darllen mwy…

Wylfa B – Y Ffars yn parhau! gan Robat Idris

Ers degawd a mwy, clywsom y diwn gron gan wleidyddion y Fam Ynys ar bob lefel – Cyngor Sir, Cynulliad a San Steffan – fod rhaid cael Wylfa B.  Dyma sail strategaeth economaidd Ynys Môn.  Pam y gefnogaeth gibddall gan ein gwleidyddion?

Sut ar wyneb y ddaear fedra ni fod mor wirion a dadlau efo’r doethion?  Ydw i’n ffŵl yn gwrthwynebu Wylfa B? Darllen mwy…

Buddsoddi i Genedlaethau y Dyfodol. gan Richard Foxhall

Bydd prosiect Wylfa Newydd yn para am ganrif, gan ddod â buddion economaidd sylweddol ar hyd ei oes i Ynys Môn ac i ogledd-orllewin Cymru. Bydd yn creu 850 o swyddi hirdymor o ansawdd uchel a fydd yn cynnig cyflog da. Bydd hefyd yn un o’r prosiectau adeiladu mwyaf ym Mhrydain – os nad Ewrop – ac yn cyffwrdd ag ystod eang o themâu. Darllen mwy…