Swydd: Rheolwr Gweithrediadau
Ry’n ni’n chwilio am Reolwr Gweithrediadau i ymuno â’r cwmni.  

Dyma rôl newydd fydd yn rhoi cyfle i chi ddatblygu a gweithredu ein prosesau mewnol ac allanol er mwyn sicrhau ein gweledigaeth o greu theatr Cymraeg eithriadol i bawb. Pwrpas y swydd hon yw rheoli materion gweithredol y cwmni, yn cynnwys adnoddau dynol; rheoli asedau; systemau a chytundebau gweinyddol; systemau TG; a chasglu a dadansoddi data.  

Mae’r cwmni’n anelu at fod mor gynhwysol â phosib, gan sicrhau ein bod yn cynnig cyfleoedd i bobl o bob cefndir ac o bob oedran, ac mae lles pobl yn holl bwysig i ni. Rydym felly yn edrych am berson sy’n rhannu’r gwerthoedd yma, yn enwedig gan y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn arwain ar faterion adnoddau dynol, yn cynnwys recriwtio a gofalu am les staff. 

Ry’n ni’n edrych am unigolyn sydd yn drefnus a chwilfrydig, sy’n ymfalchïo mewn systemau a phrosesau effeithiol, ac sy’n gallu rheoli eu gwaith eu hunain yn effeithiol. Os nad oes gennych y sgiliau neu’r profiad perthnasol ar gyfer y swydd hon eisoes, byddem yn fodlon ystyried darparu hyfforddiant a chyfleoedd i weithio tuag at gymwysterau perthnasol. 

Cyflog: £33,036 

Cyfnod: Parhaol 

Oriau: Llawn amser (37.5 awr yr wythnos) 

Am fwy o wybodaeth am y swydd a’r cwmni, darllenwch y pecyn recriwtio isod. Mae’r gallu i gyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg – ar lafar ac yn ysgrifenedig – yn hanfodol ar gyfer y swydd hon felly mae’r pecyn swydd a’r ffurflen gais yn Gymraeg yn unig. Mae’r cwmni yn cynnig cyfleoedd i ymgeiswyr llwyddiannus i fynychu hyfforddiant gloywi iaith os ydynt am ddatblygu eu hyder yn eu sgiliau iaith Gymraeg.   

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd – neu i drafod unrhyw rwystrau’n eich atal rhag ymgeisio - cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar angharad.leefe@theatr.com neu 07903 842554. 

Dyddiad cau: 3 Hydref 2022  5 o'r gloch

Cyfweliadau: 19 Hydref 2022