Am Ddrama- Galwad am sgriptiau

Wedi ysgrifennu drama, ond ddim yn gwybod beth i’w wneud nesaf? 

Mae Am Ddrama – Play On yn gydweithrediad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Clwyd a National Theatre Wales er mwyn cynorthwyo’r tri chwmni i ddod o hyd i ddramâu newydd a chyffrous gan ddramodwyr Cymreig neu rai sy’n byw yng Nghymru. Dros y flwyddyn nesaf, bydd Am Ddrama – Play On yn cynnig cyfle i ddramodwyr anfon yn ddienw ddramâu nad ydynt wedi eu cyhoeddedi na’i llwyfannu eisoes at banel eiddgar o ddarllenwyr i gael adborth ac i gael eu hystyried ar gyfer datblygiad pellach neu hyd yn oed eu llwyfannu maes o law. 

 

Pam cymryd rhan? 

 • Gwasanaeth darllen sgriptiau ar gyfer dramodwyr sydd wedi ysgrifennu drama ac sy’n awyddus i gael adborth a / neu gyfleoedd i ddatblygu / cynhyrchu eu gwaith. 
 • Caiff eich drama ei darllen yn ddienw gan banel eiddgar o ddarllenwyr. 
 • Byddwch yn derbyn adborth ysgrifenedig cryno a allai eich helpu i ddatblygu eich drama ymhellach neu i ddatblygu eich crefft. 
 • Mae’n bosib y bydd cyfle i’r dramâu mwyaf addawol yng ngolwg y darllenwyr gael eu datlygu ymhellach, gan baru’r gwaith gydag un o blith y tri sefydliad fyddai fwyaf addas i’w datblygu, ei chomisiynu a’i chynhyrchu. 

 

Pa ddramâu sy’n gymwys? 

 • Dramâu gan awduron o Gymru / sy’n byw yng Nghymru 
 • Dramâu gan awduron sy’n 18+ mlwydd oed 
 • Dramâu gorffenedig (nid pytiau neu syniadau ar gyfer dramâu) 
 • Dramâu nad ydynt eisoes wedi eu cynhyrchu’n broffesiynol 
 • Dramâu nad ydynt eisoes wedi eu cyhoeddi Dramâu ar gyfer eu perfformio’n fyw mewn theatr (nid ar gyfer y teledu, ffilm na radio) 
 • Dramâu o bob genre (ar gyfer pob oedran), yn cynnwys sioeau cerdd 
 • Dramâu nad ydynt eisoes wedi cael eu cyflwyno i unrhyw un o’r tri sefydliad (Theatr Genedlaethol Cymru, National Theatre Wales, Theatr Clwyd) 
 • Dramâu sydd o leiaf yn 20 tudalen o hyd 
 • Dramâu wedi’u hysgrifennu yn Gymraeg, Saesneg neu’n ddwyieithog. 

Ni ystyrir mwy nag un ddrama gan unrhyw awdur mewn unrhyw un ffenestr gyflwyno. 

 

Beth sy’n digwydd nesaf? 

 • Caiff eich drama ei darllen yn ddienw gan ddarllenydd brwdfrydig a fydd yn rhoi adborth ysgrifenedig arni i’r tri sefydliad 
 • Byddwch yn derbyn detholiad cryno o’r adborth hwnnw 
 • Pe byddai gan unrhyw un o’r tri sefydliad ddiddordeb mewn sgwrsio ymhellach gyda chi am eich drama, byddant yn cysylltu â chi yn uniongyrchol. 

 

Sut ydw i’n cyflwyno drama? 

Rydym yn defnyddio Microsoft Forms i helpu hwyluso ein proses ymgeisio. Pe byddai gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â ni ar post@amddrama-playon.cymru ac fe wnawn ein gorau i’ch helpu. 

 

Bydd y cyfnod ar gyfer cyflwyno sgriptiau yn cychwyn ar 29ain o Fehefin 2022 hyd at y 10fed o Awst 2022. 

Dolen i ffurflen cyflwyno fan hyn: Microsoft Forms 

 

Bydd angen i chi nodi’r canlynol: 

Eich manylion cyswllt (yn cynnwys enw, cyfeiriad a rhif ffôn) 

Iaith y ddrama – Cymraeg, Saesneg neu ddwyieithog 

Dylech sicrhau nad yw eich enw’n cael ei gynnwys yn y ddogfen (h.y. unrhyw le ar y ddrama ei hun), cyn lanlwytho eich sgript yn ddienw fel ffeil Word neu PDF.  

Dylech ofalu bod tudalennau eich sgript wedi eu rhifo. 

 

Monitro Cydraddoldeb 

Mae'r Ffurflen Monitro Cydraddoldeb hon yn ddienw a bydd, ar ôl ei derbyn, yn cael ei phrosesu ar wahân i'ch cyflwyniad. Caiff y data ei reoli'n gyfrinachol, ni ellir ei briodoli'n bersonol, ni fydd yn effeithio ar eich cyflwyniad ac fe'i prosesir yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR). 

Pan fyddwch wedi cwblhau pob cwestiwn, dylech glicio’r botwm Cyflwyno. Byddwch wedyn yn derbyn ebost yn cadarnhau eich cyflwyniad. 

 

Os nad oes genych fynediad at ebost, a’ch bod yn dymuno postio eich sgript, dylech ddilyn yr un broses ag uchod a’i phostio i’r cyfeiriad hwn: 

Theatr Genedlaethol Cymru, 

Y Llwyfan, 

Ffordd y Coleg, 

Caerfyrddin, 

SA31 3EQ 

 

Os ydych yn anfon sgript drwy’r post, bydd angen i chi gynnwys ffurflen yn nodi eich manylion, ynghyd â Ffurflen Monitro Cydraddoldeb. 

Noder, os gwelwch yn dda, y byddwn yn ceisio anfon adborth atoch o fewn cyfnod o ddim mwy na 9 mis, ac yn gynt na hynny pe gallwn. Gan fod hwn yn brosiect peilot newydd, rydym wedi caniatáu cyfnod cymharol hir ar gyfer anfon adborth. Rydym yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad. 

Eich Preifatrwydd 

Bydd yr wybodaeth a roddir yn eich cyflwyniad yn cael ei phrosesu’n unol â’r ddeddfwriaeth Diogelu Data  gyfredol. Caiff copi digidol o’r ffurflen gyflwyno   ei gadw a rhennir y sgript yn ddienw ymhlith  is-gontractwr dibynadwy er mwyn iddynt ddarllen eich cyflwyniad. 

Bydd copi digidol o’r ffurflen hon yn cael ei storio ar  Microsoft Privacy Statement – Microsoft privacy sef system storio data ar y rhyngrwyd. Mae Microsoft yn gweithredu’n unol â  Privacy Shield | Privacy Shield yr UE a’r UD. Ni chedwir copi caled o’r ffurflen hon.  

Gweler ein  Polisi Preifatrwydd am fanylion llawn ynghylch pam a sut rydym yn prosesu eich data personol a’ch hawliau dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).