Academi Leeway- Galwad agored
Yn galw pobl ifanc Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Pen-y-bont ar Ogwr a Chastell-nedd Port Talbot!

Hoffi sioeau cerdd? Eisiau canu caneuon newydd sydd wedi eu sgwennu dim ond i chi? Eisiau perfformio mewn sioeau cerdd rydych chi wedi’u creu eich hun?

Dyma gyfle gwych unwaith eto i greu eich sioeau cerdd bach newydd eich hun, a’u perfformio nhw’n fyw yn Theatr Soar, Merthyr.

Mae Cynyrchiadau Leeway, mewn partneriaeth â Theatr Soar a Theatr Genedlaethol Cymru, yn lansio ail brosiect Academi Leeway, academi theatr gerddorol ar lawr gwlad i bobl ifanc 14–25 oed – ac rydym yn awyddus i glywed gennych chi.

Cymaint oedd llwyddiant ein prosiect cyntaf, rydym nawr wrth ein bodd fod Sefydliad Ashley, Moondance ac Elusen Margaret Davies yn ein cefnogi ar gyfer y rhaglen hon o waith newydd.

Rydym yn chwilio am bobl ifanc sy’n awyddus i ddatblygu eu sgiliau creadigol, sydd â diddordeb mewn creu neu berfformio theatr gerddorol, ac sy’n barod i wthio’r ffiniau. Rydym yn croesawu cantorion, cerddorion, cyfansoddwyr, awduron, dylunwyr, beirdd, bocswyr cur (beatboxers), artistiaid neu berfformwyr o unrhyw fath. Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol arnoch – dim ond angerdd am fod yn rhan o rywbeth newydd sy’n perthyn i chi.

Mwy o wybodaeth am yr Academi yma:

Academi - Leeway Productions

 

Y prosiect diweddaraf 

Bydd ein hail brosiect, ‘Dan dy Draed’, yn eich gweld yn gweithio gydag awduron a chyfansoddwyr proffesiynol ac yn creu a pherfformio’n fyw mewn 3 sioe gerdd fach newydd sbon, a’r cyfan yn seiliedig ar straeon rydych chi am eu hadrodd. Ynghyd â chyfarwyddwr, byddwch yn creu gwaith i’w berfformio yn Theatr Soar ym mis Mai 2022. Byddwch hefyd yn cymryd rhan mewn sesiynau dawns/symud, llais ac actio, gan feithrin sgiliau newydd drwy gydol yr wythnosau.

Rydym yn chwilio am hyd at 15 o bobl ifanc 14–25 oed i fod yn rhan o’r prosiect. Mae hwn yn gyfle dwyieithog, ac rydym yn annog y rhai ohonoch nad ydych yn siaradwyr Cymraeg rhugl, ond sy’n awyddus i weithio mwy yn y Gymraeg, i wneud cais ac ymuno gyda ni. Byddwn yn eich cefnogi ar hyd y daith.

 

Lleoliad: Theatr Soar, Merthyr

Dyddiau: Nosweithiau Mawrth

Amser: 4.30–7.30pm

Dyddiadau: 1 Mawrth 2022 – 10 Mai 2022

 

 

Perfformiadau:

-Wythnos 16 Mai, Theatr Soar

 

Amserlen

 

Cam 1: Gwneud cais

Os ydych rhwng 14 a 25 oed ac yn dod o un o’r ardaloedd uchod, mae croeso mawr i chi wneud cais. Rydym yn agored i geisiadau gan unrhyw un sydd ag awydd i greu a gweithio gyda deunydd theatr gerdd newydd.  Mae Leeway yn gwmni sy’n hyderus o ran amrywiaeth, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi unrhyw anghenion mynediad sydd gennych.

Ddiddordeb? Llenwch y ffurflen isod:

Academi Leeway (google.com)

 

Dyddiad Cau: 15 Chwefror 2022

 

Cam 2: Troi i fyny

Mae’r tîm yn edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â phob un ohonoch chi a chael amser gwych yn creu a gwneud theatr eto. Mewn person!!

 

Y Tîm

Cyfarwyddwr Artistig:

Mae Angharad Lee yn gyfarwyddwr arobryn a dorrodd dir newydd gyda’i chynhyrchiad hygyrch o The Last 5 Years. Yn 2019, cyfarwyddodd un o’r sioeau mwyaf uchelgeisiol a welwyd erioed yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, sef Y Tylwyth – cynhyrchiad agoriadol yr ŵyl a lwyfannwyd ym Mhafiliwn yr Eisteddfod. Cadwch lygad allan am waith Angharad yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni hefyd.

 

Cynhyrchydd:

Cathy Boyce: Ar ôl astudio Celfyddyd Gain a Chynhyrchu Ffilm Annibynnol ar lefel gradd ac ôl-raddedig, dechreuodd ei gyrfa yn gweithio fel cyfarwyddwr cynorthwyol ar gyfer ffilm a theledu. Ymunodd â'r adran rhaglennu theatr yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter yn 2000 ac am yr 20 mlynedd nesaf chwaraeodd ran allweddol yn y sefydliad, gan ddatblygu, rhaglennu a chynhyrchu prosiectau mewn theatr, cerddoriaeth, dawns a pherfformiad arbrofol gan gynnwys gŵyl gelf fyw ryngwladol flynyddol Experimentica.

 

Cyfarwyddwr:

  1. Gethin Roberts
  2. Kira Bissex

 

Sgwennwyr:

  1. Beth Jones
  2. Ciaran Fitzgerald

 

 

Academi Leeway

Nod Academi Leeway yw bod yn labordy ar gyfer datblygu sioeau cerdd newydd yng Nghymru, gan ddarparu hyfforddiant ac ysbrydoli pobl ifanc trwy ddefnyddio deunydd newydd o Gymru. Rydym eisoes wedi creu 3 darn gair-am-air Cymraeg newydd sbon, gan weithio gyda 3 chyfansoddwr rhagorol. Gellir gweld y gwaith yma:

 

Academi Leeway - Leeway Productions - AM (amam.cymru)

 

Bydd Academi Leeway yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddod â straeon a hanesion lleol i’r llwyfan a chreu theatr gerddorol newydd â’i gwreiddiau’n ddwfn yng Nghymru. Gan weithio ochr yn ochr ag arbenigwyr o’r celfyddydau, bydd Academi Leeway yn ysgogi ac ysbrydoli cyfranogwyr ifanc, ac yn cynnig llwybrau clir iddynt i’r dyfodol.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Academi Leeway, neu am y broses ymgeisio, cysylltwch â Cathy Boyce neu Angharad Lee ar: cdleewayprods@gmail.com