Galwad agored am bobl ifanc 17 – 25 oed sy’n dymuno bod yn rhan o gynllun ysgrifennu cenedlaethol.


Yn Rhagfyr 2020, daeth Theatr Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd ac S4C ynghyd i sefydlu partneriaeth newydd sbon, er mwyn gallu rhannu eu sgiliau amrywiol a darparu cyfleoedd hyfforddi a mentora unigryw ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddramodwyr ifanc.
Roedd yr ymateb i’r Cynllun Dramodwyr Ifanc yn wych. Derbyniwyd 45 o geisiadau gan bobl ifanc led led Cymru a phob un wedi eu derbyn i fod yn rhan o’r fenter newydd.


Meddai Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama S4C; “Mae datblygu’r to nesaf o awduron – o bob cefndir – yn flaenoriaeth fawr i S4C. Roeddem wrth ein boddau’n bod yn rhan o’r bartneriaeth wreiddiol y llynedd ac i gael cefnogi’r lleisiau newydd oedd am ddysgu sut i ddweud stori dda ar y sgrin. Wrth inni edrych i gomisiynu mwy fyth o ddrama sy’n adlewyrchu Cymru heddiw, rydym yn falch iawn i gefnogi’r cynllun eto ac yn edrych ymlaen at ddod i adnabod y criw newydd. Ewch amdani!“


Eleni, mae BBC Studios wedi ymuno yn y bartneriaeth, gyda chyfle i’r ymgeiswyr llwyddiannus elwa o sgiliau ychwanegol fel rhan o’r Cynllun yn 2022.


Un o’r rhai fu’n rhan o‘r cynllun yn 2021 yw Rhiannon Williams o Gaerdydd. Mae’n nodi bod y profiad wedi bod yn hwb enfawr iddi, nid yn unig er mwyn datblygu ei sgiliau ysgrifennu a sgriptio, ond hefyd o safbwynt magu hyder i gystadlu yng nghystadleuaeth Y Fedal Ddrama, ble cipiodd y brif wobr eleni;


“Roedd hi’n bleser i fod yn rhan o gynllun ble o’n i’n cael holi a dysgu gan ddramodwyr a sgriptwyr anhygoel fel Daf James, Roger Williams a Bethan Marlow. Wnes i ddysgu gymaint ac fe roddodd yr hwb i fi ymgeisio am y Fedal Ddrama. Dwi’n annog pob person ifanc i fanteisio ar y cyfle gwych yma”


O ganlyniad i gipio’r Fedal Ddrama eleni, cafodd Rhiannon ei dewis i fod yn Ddramodydd Preswyl Ifanc cyntaf Theatr Genedlaethol Cymru eleni;


Meddai Rhian Davies, Cynhyrchydd Gweithredol Theatr Genedlaethol Cymru; “Yn flynyddol, bydd yr enillydd yn dod yn Ddramodydd Preswyl Ifanc gyda Theatr Gen. Cyn hynny bydd wedi derbyn hyfforddiant datblygu sgiliau ysgrifennu trwy’r cynllun gyda nifer o ddarpar ddramodwyr eraill ac, wedi hynny, yn derbyn hyfforddiant wedi teilwra’n arbennig gan Theatr Gen, BBC Cymru ac S4C. Ni’n hynod falch i arwain ar bartneriaeth sy’n dod â phrif gyrff creadigol Cymru at ei gilydd i gefnogi datblygiad dramodwyr ifanc drwy’r Urdd''.


Felly beth fydd Cynllun Dramodwyr Ifanc 2022 yn ei gynnig i bobl ifanc Cymru? Yn gyntaf, cyfle i rwydweithio a chwrdd â dramodwyr proffesiynol yn y maes yma yng Nghymru. Yn ail, gweithdai meistr gyda dramodwyr Cymreig llwyddiannus, arbenigwyr theatr a’r rhai sy’n gweithio yn y byd drama o fewn y sector cyfryngau. Bydd cyfle hefyd i’r rhai sy’n dymuno cystadlu yn yr Urdd yn 2022 i ddatblygu sgriptiau yn seiliedig ar y rhestr testunau;


Meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau: “Rydyn ni'n falch iawn o'r bartneriaeth yma gyda'r Theatr Genedlaethol, BBC Cymru ac S4C. Fel mudiad, rydym yn chwilio’n barhaus am gyfleoedd newydd lle gall ein haelodau fagu profiad a hyder yn y meysydd sydd o ddiddordeb iddynt. Dyma gynllun unigryw sy’n rhoi cyfle gwych i ddarpar ddramodwyr i ddatblygu a mireinio eu crefft, cyn bwrw ati i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Rydw i’n hyderus y bydd y bartneriaeth hon yn parhau i roi hwb ac ysbrydoliaeth i gannoedd o bobl ifanc sy'n tyfu drwy rengoedd yr Urdd.”

 

 


Diddordeb? Gall bawb sydd â diddordeb fanteisio ar y cynllun hwn. Rydym yn chwilio am leisiau newydd a ffres, does dim angen unrhyw brofiad blaenorol o sgriptio a drama. Os ydych chi rhwng 17 – 25 oed ac yn hoffi ysgrifennu, dweud stori, creu cymeriadau diddorol neu farddoni yna ewch amdani! Rydym yn awyddus iawn i glywed gan bobl ifanc o gefndiroedd sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector creadigol ar hyn o bryd, gan gynnwys pobl anabl, pobl Du, Asiaidd, ac ethnig lleiafrifol, pobl LGBTQ+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol sy’n cael eu tangynrychioli.


Cofrestru? Anfonwch ddarn ysgrifenedig hyd at 300 gair neu gyflwyniad fideo neu recordiad llais hyd at 3 munud o hyd, gan egluro pam eich bod chi’n dymuno bod yn rhan o’r Cynllun Dramodwyr Ifanc. E-bostiwch nhw draw i creu@theatr.com neu os yn fideo danfonwch drwy whats app at 07903 842617 erbyn y dyddiad cau, sef Dydd Gwener yr 17eg o Ragfyr, 2021 am 5yh.