Ar y Dibyn

Mae gennym ni gyd stôr o straeon sydd ddim yn cael eu clywed yn aml.

Mae prosiect Sgwennu ar y Dibyn yn rhoi cyfle i bobl sydd wedi cael eu heffeithio gan ddibyniaeth – boed hynny’n bobl sy’n byw gyda dibyniaeth neu sy’n cefnogi pobl eraill gyda’u dibyniaeth – i ddod at ei gilydd a rhannu’r straeon hynny mewn ffordd greadigol.

Gweithdai ysgrifennu a chreu theatr wythnosol yn ystod Tachwedd a Rhagfyr 2020, i fentro gyda’n gilydd i ddathlu’r posibiliadau sydd gennym ni, nid rhwystrau dibyniaeth.

Gweithdai yn llawn tasgau chwareus byrion i brocio ein dychymyg ac i ryddhau syniadau. Gan greu gwaith ysgrifenedig a’i ddatblygu o fewn y sesiynau, a chefnogi’n gilydd i’w wthio ymhellach yn ein hamser ein hunain. Does dim atebion anghywir, dim ond llond trol o bosibiliadau.

Cyfle i chwerthin, sylwi ar bethau o’r newydd, colli deigryn neu ddau, ond hefyd ddathlu ein bod ni’n dal yma ac yn gweld y gorau yn ein gilydd.

Ein gobaith yw datblygu gwaith o’r galon sy’n bwerus, dewr ac uchelgeisiol, a darganfod ffyrdd o’i rannu yn ehangach (yn ddi-enw neu beidio).  Ein gweledigaeth yw creu lle diogel i fynegi ein hunain yn rhydd, heb feirniadaeth ac heb reidrwydd i ddatgelu dim am ein sefyllfa bersonol. Mae gennym oll brofiadau amrywiol o ddibyniaeth a bydd brwydrau personol pob unigolyn yn cael eu parchu a’u cadw’n ddiogel.

Yn y prosiect cychwynnol yn Galeri Caernarfon yn 2019, cafwyd darlleniad o’r gwaith a grëwyd i gynulleidfa oedd wedi eu gwahodd, ond byddwn ni’n ystyried ffyrdd creadigol eraill o drosglwyddo ein profiadau yn y cyfnod hwn.

Gydag arbenigwyr iechyd proffesiynol yn cyfrannu’n greadigol ym mhob sesiwn ac ar gael i roi unrhyw gyngor fel mae’r angen yn codi, a hanner awr ar ddiwedd pob sesiwn i drafod yn anffurfiol ond nid oes unrhyw reidrwydd i fynychu’r rhain.

Partneriaeth rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, Llenyddiaeth Cymru ac Adra (Tai) yw hwn, sy’n ehangu ar y ddau brosiect cynt a gyflwynwyd wyneb yn wyneb yn Galeri, Caernarfon. Gyda chefnogaeth gan Wasanaeth Camdriniaeth Sylweddau Ynys Môn.

Cafwyd darlleniad o’r gwaith a ddaeth o’r prosiect cychwynnol yn Galeri Caernarfon yn 2019, gwyliwch y fideo hwn i gael gwybod mwy am y prosiect hwnnw: