Newyddion 15/11/2021

Lawnsio Cynllun Dramodwyr Ifanc 2022

Delwedd CDI

Lansio Cynllun Dramodwyr Ifanc Cymru 2022

Galwad agored am bobl ifanc 17 – 25 oed sy’n dymuno bod yn rhan o gynllun ysgrifennu cenedlaethol.

Yn Rhagfyr 2020, daeth Theatr Genedlaethol Cymru, Eisteddfod yr Urdd ac S4C ynghyd i sefydlu partneriaeth newydd sbon, er mwyn gallu rhannu eu sgiliau amrywiol a darparu cyfleoedd hyfforddi a mentora unigryw ar gyfer cenhedlaeth newydd o ddramodwyr ifanc.

Roedd yr ymateb i’r Cynllun Dramodwyr Ifanc yn wych. Derbyniwyd 45 o geisiadau gan bobl ifanc led led Cymru a phob un wedi eu derbyn i fod yn rhan o’r fenter newydd.

Meddai Gwenllian Gravelle, Comisiynydd Drama S4C; “Mae datblygu’r to nesaf o awduron – o bob cefndir – yn flaenoriaeth fawr i S4C. Roeddem wrth ein boddau’n bod yn rhan o’r bartneriaeth wreiddiol y llynedd ac i gael cefnogi’r lleisiau newydd oedd am ddysgu sut i ddweud stori dda ar y sgrin. Wrth inni edrych i gomisiynu mwy fyth o ddrama sy’n adlewyrchu Cymru heddiw, rydym yn falch iawn i gefnogi’r cynllun eto ac yn edrych ymlaen at ddod i adnabod y criw newydd. Ewch amdani!“

Eleni, mae BBC Studios wedi ymuno yn y bartneriaeth, gyda chyfle i’r ymgeiswyr llwyddiannus elwa o sgiliau ychwanegol fel rhan o’r Cynllun yn 2022;

Meddai Nest Gwenllian Roberts, Cynhyrchydd y Gyfres Pobol y Cwm; “Mae meithrin talentau newydd nid yn unig yn ysbrydoliaeth ond hefyd yn hanfodol i barhad ein diwylliant. Cyfle hynod o gyffrous ydi rhannu'r profiad helaeth o ddatblygu a chynhyrchu sydd ganddom yn Pobol y Cwm gydag awduron y dyfodol. Edrycha BBC Studios ymlaen i gyd-weithio gyda S4C, yr Urdd a’r Theatr Genedlaethol i annog lleisiau newydd sy’n cynrychioli Cymru heddiw”. Un o’r rhai fu’n rhan o‘r cynllun yn 2021 yw Rhiannon Williams o Gaerdydd. Mae’n nodi bod y profiad wedi bod yn hwb enfawr iddi, nid yn unig er mwyn datblygu ei sgiliau ysgrifennu a sgriptio, ond hefyd o safbwynt magu hyder i gystadlu yng nghystadleuaeth Y Fedal Ddrama, ble cipiodd y brif wobr eleni;

“Roedd hi’n bleser i fod yn rhan o gynllun ble o’n i’n cael holi a dysgu gan ddramodwyr a sgriptwyr anhygoel fel Daf James, Roger Williams a Bethan Marlow. Wnes i ddysgu gymaint ac fe roddodd yr hwb i fi ymgeisio am y Fedal Ddrama. Dwi’n annog pob person ifanc i fanteisio ar y cyfle gwych yma”

O ganlyniad i gipio’r Fedal Ddrama eleni, cafodd Rhiannon ei dewis i fod yn Ddramodydd Preswyl Ifanc cyntaf Theatr Genedlaethol Cymru eleni;

Meddai Rhian Davies, Cynhyrchydd Gweithredol Theatr Genedlaethol Cymru; “Yn flynyddol, bydd yr enillydd yn dod yn Ddramodydd Preswyl Ifanc gyda Theatr Gen. Cyn hynny bydd wedi derbyn hyfforddiant datblygu sgiliau ysgrifennu trwy’r cynllun gyda nifer o ddarpar ddramodwyr eraill ac, wedi hynny, yn derbyn hyfforddiant wedi teilwra’n arbennig gan Theatr Gen, BBC Studios ac S4C. Ni’n hynod falch i arwain ar bartneriaeth sy’n dod â phrif gyrff creadigol Cymru at ei gilydd i gefnogi datblygiad dramodwyr ifanc drwy’r Urdd

Felly beth fydd Cynllun Dramodwyr Ifanc 2022 yn ei gynnig i bobl ifanc Cymru? Yn gyntaf, cyfle i rwydweithio a chwrdd â dramodwyr proffesiynol yn y maes yma yng Nghymru. Yn ail, gweithdai meistr gyda dramodwyr Cymreig llwyddiannus, arbenigwyr theatr a’r rhai sy’n gweithio yn y byd drama o fewn y sector cyfryngau. Bydd cyfle hefyd i’r rhai sy’n dymuno cystadlu yn yr Urdd yn 2022 i ddatblygu sgriptiau yn seiliedig ar y rhestr testunau;

Meddai Siân Eirian, Cyfarwyddwr Eisteddfod yr Urdd a’r Celfyddydau: “Rydyn ni'n falch iawn o'r bartneriaeth yma gyda'r Theatr Genedlaethol, BBC Studios ac S4C. Fel mudiad, rydym yn chwilio’n barhaus am gyfleoedd newydd lle gall ein haelodau fagu profiad a hyder yn y meysydd sydd o ddiddordeb iddynt. Dyma gynllun unigryw sy’n rhoi cyfle gwych i ddarpar ddramodwyr i ddatblygu a mireinio eu crefft, cyn bwrw ati i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd. Rydw i’n hyderus y bydd y bartneriaeth hon yn parhau i roi hwb ac ysbrydoliaeth i gannoedd o bobl ifanc sy'n tyfu drwy rengoedd yr Urdd.”

Diddordeb? Gall bawb sydd â diddordeb fanteisio ar y cynllun hwn. Rydym yn chwilio am leisiau newydd a ffres, does dim angen unrhyw brofiad blaenorol o sgriptio a drama.  Os ydych chi rhwng 17 – 25 oed ac yn hoffi ysgrifennu, dweud stori, creu cymeriadau diddorol neu farddoni yna ewch amdani! Rydym yn awyddus iawn i glywed gan bobl ifanc o gefndiroedd sy’n cael eu tangynrychioli yn y sector creadigol ar hyn o bryd, gan gynnwys pobl anabl, pobl Du, Asiaidd, ac ethnig lleiafrifol, pobl LGBTQ+, a phobl o gefndiroedd economaidd-gymdeithasol sy’n cael eu tangynrychioli

Cofrestru? Anfonwch ddarn ysgrifenedig hyd at 300 gair neu gyflwyniad fideo neu recordiad llais hyd at 3 munud o hyd, gan egluro pam eich bod chi’n dymuno bod yn rhan o’r Cynllun Dramodwyr Ifanc. E- bostiwch nhw draw i creu@theatr.com neu os yn fideo danfonwch drwy whats app at 07903 842617 erbyn y dyddiad cau, sef Dydd Gwener yr 17eg o Ragfyr, 2021 am 5yh.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Am unrhyw ymholiadau cysylltwch gyda Heulwen Davies, Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu Theatr Genedlaethol Cymru Heulwen.davies@theatr.com | +44 (0)1267 245 617 | +44 (0)7817591930.

Cynllun cyfrwng Cymraeg yw hwn, ond ry’n ni’n awyddus i gefnogi a chynorthwyo unrhyw un sy’n teimlo diffyg hyder yn yr iaith. Ry’n ni hefyd wedi ymrwymo i wneud y cynllun hwn yn hygyrch i bawb. Felly plis cysylltwch â ni i drafod eich gofynion. Does dim angen i ymgeiswyr fod yn aelodau o’r Urdd – ond bydd angen ymuno er mwyn cystadlu ar gyfer unrhyw gystadleuaeth cyfansoddi yn Eisteddfodau’r dyfodol.

Mae’r cynllun hwn yn benodol ar gyfer pobl ifanc ac rhan o gyfres o gynlluniau datblygu sgiliau ehangach gan Theatr Genedlaethol Cymru ar gyfer pawb. Mae’r rheiny’n cynnwys cynllun Awenau ar gyfer hyfforddi Cyfarwyddwyr, ein cynlluniau Bwrsariaethau, a’n prosiect Hybu Hyder oedd yn cynorthwyo gweithwyr llawrydd ym maes y celfyddydau i hybu eu hyder yn y Gymraeg.