Y briff? Yn syml, cynnig cyfle i gyd-greu drwy ddyfeisio mewn gofod creadigol.

Bydd hyd at ddeuddeg  o artistiaid sy’n weithwyr llawrydd celfyddydol yn derbyn hyfforddiant a chymryd rhan mewn gweithdai er mwyn dysgu sgiliau ymchwil, dulliau dyfeisio, a sgiliau creu ar y cyd. Yna rhennir y deuddeg yn dri grŵp, a byddant yn treulio wythnos mewn gofod creadigol yn datblygu dau syniad yr un, cyn eu rhannu gyda chynrychiolwyr o Theatr Gen ac S4C, gan dderbyn adborth ar bob syniad.

Y gobaith yw y bydd rhai o’r syniadau a gyflwynir yn arwain at gomisiynau gan Theatr Gen i greu cynyrchiadau theatr byw dyfeisiedig, a allai gynnwys elfennau digidol hefyd. Bydd hefyd yn fodd i artistiaid a chrewyr cynnwys dramataidd o bob math ddatblygu perthynas greadigol a phroffesiynol gyda Theatr Gen ac S4C.

Mae’r cynllun yn agored i bob math o artistiaid: actorion, dramodwyr, awduron, storïwyr, cyfarwyddwyr drama o bob math, cerddorion, cyfansoddwyr, dawnswyr, coreograffwyr, cynllunwyr set a gwisgoedd, cynllunwyr sain a goleuo, artistiaid fideo a mwy.

Mae Theatr Gen ac S4C wedi ymrwymo i wneud y cynllun hwn mor gynhwysol a hygyrch â phosib. Os oes unrhyw rwystr y tybiech chi sy’n eich atal rhag ymgeisio, neu os oes angen unrhyw gefnogaeth neilltuol arnoch, cysylltwch â Theatr Gen i drafod.

Manylion:
Ry’n ni’n cynnig cyfle ar gyfer hyd at ddeuddeg artist sy’n weithwyr llawrydd celfyddydol ac yn 18+. Telir naill ai £1,350 yr un ar gyfer 1 wythnos (sef 5 diwrnod) @ £600 x 2 wythnos ac 1 diwrnod @ £150, sef cyfanswm o un diwrnod ar ddeg, neu £1,500 yr un ar gyfer diwrnod ychwanegol o waith, sef cyfanswm o ddeuddeg diwrnod.

Byddwn hefyd yn talu costau mynediad, teithio, llety a chynhaliaeth lle bo hynny’n briodol, ac yn eich cefnogi gyda chyngor proffesiynol, offer, cysylltiadau, ac amser ac arbenigedd ein staff.

---

Amserlen:

Cam 1: Mynegi Diddordeb

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r ffurflen, cysylltwch â ni ar creu@theatr.com. Gallwch hefyd gyflwyno cais fideo nad yw’n fwy na 2 funud o hyd at creu@theatr.com neu drwy WhatsApp ar 07908 439417, a bydd angen cyflwyno’r Ffurflen Monitro Cydraddoldeb hefyd.
Dyddiad Cau: 22 Mawrth 2022, 5yh

Bydd panel dewis yn ystyried y ceisiadau ac yn cytuno ar restr fer; mae aelodau’r panel i’w cadarnhau. Bydd y rhai sydd ar y rhestr fer yn clywed oddi wrthym erbyn 28 Mawrth 2022 gyda gwahoddiad i gyflwyno cais llawn.

Cam 2: Cais Llawn (rhestr fer yn unig)

Byddwn yn darparu ffurflen gais, yn ogystal â manylion ynghylch sut i gyflwyno cais fideo, i’r rheiny sy’n cyrraedd y rhestr fer. Byddwn yn cynnig ffi o £50 yr un i aelodau’r rhestr fer wedi iddynt gyflwyno cais llawn.
Dyddiad Cau: 11 Ebrill 2022, 12 hanner dydd

Bydd yr artistiaid yn derbyn gwahoddiad i gwrdd â’r panel dewis ar naill ai 21 neu 22 Ebrill.

Bydd y panel yn ystyried yr holl geisiadau ac yn cynnig cyfle i’r artistiaid llwyddiannus gymryd rhan yn y prosiect erbyn 25 Ebrill 2022.

---

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cynllun hwn neu’r broses ymgeisio, cysylltwch â Gavin Richards: Gavin.richards@theatr.com

 

Cwestiynau cyffredin - Cliciwch yma

 

Mae Pair yn agored i unrhyw artist yng Nghymru sydd dros 18 oed, yn medru’r Gymraeg neu’n awyddus i gynyddu eu hyder wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn eu gwaith, ac yn artist sy’n weithiwr llawrydd celfyddydol.

 

Elin
Heulwen
Luned
Nia
Steffan
Fflur
Nico
Emmy
Gwawr
Nikki
Mari Elen
Macsen