Hyfforddiant a Mentoriaeth

Fel rhan o ymrwymiad y cwmni i feithrin doniau newydd ac i ddarparu cyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol ym maes y Theatr Gymraeg, rydym wedi creu dau gynllun newydd ar gyfer eleni sef Awenau: Cynllun Mentora Cyfarwyddwyr, a Grŵp Dramodwyr Newydd. Rydym hefyd wedi ymuno â theatr dafarn Caerdydd, The Other Room, i gynnig cyfle unigryw i ddramodydd benywaidd Cymraeg.

Awenau: Cynllun Mentora Cyfarwyddwyr

Rydym yn galw am geisiadau ar gyfer Awenau, cynllun hyfforddi a mentora i gyfarwyddwyr sydd ar ddechrau eu gyrfa, neu sydd eisoes yn gweithio yn y sector ond yn awyddus i newid cyfeiriad neu ehangu eu profiad. Y bwriad yw ysbrydoli darpar arweinwyr creadigol y theatr yng Nghymru a datblygu eu sgiliau, er mwyn eu cynorthwyo i gydio’n hyderus yn yr awenau ac arwain prosiectau theatr Cymraeg. Bydd y cynllun yn cynnwys rhaglen amrywiol o ddosbarthiadau meistr gydag ymarferwyr theatr profiadol. Bydd hefyd yn cynnwys cyfle i bob un a fydd yn rhan o’r cynllun i weithio fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar un o gynyrchiadau’r cwmni, a chyfle i gyfarwyddo darlleniad o waith mewn datblygiad.

Dyddiad cau: 17:00, Dydd Llun 21 Ionawr 2019

Pecyn Gwybodaeth i ymgeiswyr

Ffurflen Gais

Ffurflen Monitro

Grŵp Dramodwyr Newydd

Dyma gyfle arbennig i hyd at 8 o awduron theatr newydd neu gymharol newydd i ddatblygu eu crefft trwy gyfres o ddigwyddiadau, gweithdai a mentoriaeth dros gyfnod o ddeg mis. Nod y Grŵp Dramodwyr Newydd yw meithrin doniau theatr Gymraeg y dyfodol, a sicrhau bod lleisiau newydd ac amrywiol yn cael cyfle i ffynnu. Byddwn hefyd yn cynorthwyo’r unigolion hynny i ddatblygu eu crefft wrth iddynt greu gwaith theatr newydd yn y Gymraeg.

Mae’r Grŵp Dramodwyr Newydd yn agored i awduron o bob oed ac o bob cwr o Gymru a thu hwnt – pobl sy’n awyddus i archwilio, arbrofi a datblygu eu crefft. Efallai bod rhai wedi arfer ag ysgrifennu mewn cyfryngau eraill ond am fentro am y tro cyntaf i fyd y theatr. Efallai bod eraill eisoes yn gweithio yn y theatr ond am roi cynnig ar ysgrifennu. Ac efallai bod eraill wedyn wedi cael peth profiad eisoes yn y maes ond yn teimlo eu bod angen cefnogaeth er mwyn symud yn eu blaenau. Rydym yn rhoi pwyslais ar annog ceisiadau o blith grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli yn y celfyddydau – pobl anabl, menywod, pobl dduon ac Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig eraill, rhai sy’n ystyried eu hunain yn LHDT (LGBT) a rhai o gefndiroedd economaidd ddifreintiedig.

Mae’r Grŵp Dramodwyr Newydd yn cael ei gyflwyno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag S4CLlenyddiaeth Cymru, PontioTheatr ClwydCanolfan y Celfyddydau AberystwythTheatrau Sir GârCanolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman.

Bydd y cynllun yn rhedeg rhwng Medi 2018 a Mehefin 2019 ac yn cynnwys cyfres o weithdai gydag awduron a chyfarwyddwyr profiadol mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru. Bydd y rhan helaethaf o’r gweithdai yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd cyfle i’r awduron hefyd fynychu nifer o berfformiadau theatr mewn canolfannau amrywiol, a hynny’n rhad ac am ddim.

Yn dilyn y gweithdai bydd yr awduron yn cael cyfnod i ysgrifennu drama newydd, gydag adborth gan bobl broffesiynol yn cael ei roi ar y gwaith wrth iddo ddatblygu. Ar ddiwedd y cyfnod ysgrifennu, cynhelir darlleniadau cyhoeddus wedi eu hymarfer (gydag actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol) o’r dramâu newydd hyn yn y canolfannau sy’n rhan o’r cynllun.

Fel rhan o ymrwymiad Theatr Genedlaethol Cymru a’r holl bartneriaid i sicrhau bod y cynllun hwn yn hygyrch ac yn agored i bawb sydd am ymgeisio, mae pob elfen ohono yn cael ei gynnig heb unrhyw gost i’r ymgeiswyr llwyddiannus. Bydd yr awduron yn derbyn costau teithio, llety a chynhaliaeth ar gyfer mynychu’r gweithdai, sesiynau adborth, ymarferion a’r darlleniadau.

Rydym bellach wedi gorffen derbyn ceisiadau ar gyfer Grŵp Dramodwyr Newydd (dyddiad cau 18 Mehefin). Os ydych chi wedi ymgeisio, byddwn mewn cysylltiad yn fuan. Am wybodaeth llawn am Grŵp Dramodwyr Newydd, gan gynnwys amserlen y cynllun ewch i: Pecyn Gwybodaeth Grŵp Dramodwyr Newydd

 Newyddion

Cyhoeddi Enwau Aelodau Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru

Cyflwyno ein Grŵp Dramodwyr Newydd

Gwobr Violet Burns i Ddramodwyr

Ymhen ychydig wythnosau, mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru, bydd The Other Room – theatr dafarn Caerdydd – yn cyhoeddi enw enillydd Gwobr Violet Burns i Ddramodwyr. Mae hwn yn gyfle i awdures sy’n ysgrifennu yn Gymraeg i weld ei gwaith yn cael ei ddatblygu a’i gyflwyno gan The Other Room. Wedi i enw’r enillydd gael ei gyhoeddi bydd The Other Room, mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru, yn gweithio gyda’r awdures fuddugol i ddatblygu drama newydd, gyda’r nod o lwyfannu’r gwaith hwnnw yn 2019. 

Bydd nifer o gynlluniau Theatr Gen Creu yn cael eu harwain gan Sarah Bickerton, Cyfarwyddwr Cyswllt Theatr Genedlaethol Cymru. Dyma oedd gan Sarah i’w ddweud am y fenter newydd hon:

Rydw i’n edrych ymlaen yn arw at groesawu llu o awduron, cyfarwyddwyr a gwneuthurwyr theatr atom dros y flwyddyn, i archwilio, arbrofi ac i fod yn ddewr! Fy ngobaith yw y bydd y fenter yn ysbrydoliaeth ac yn fan cychwyn cyffrous iddyn nhw a’u syniadau.”

Dywedodd Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru, am Theatr Gen Creu:

Mae ysgrifennu newydd yn ganolog i waith y cwmni, ac rydym yn falch eithriadol o gael cefnogi awduron a gwneuthurwyr theatr sydd ar gychwyn y llwybr proffesiynol neu sydd ag angen cymorth i gymryd eu camau nesaf. Edrychwn ymlaen at roi’r cynlluniau uchelgeisiol hyn ar waith, at gydweithio gyda’n partneriaid amrywiol, ac at groesawu atom griw o artistiaid talentog ac ymroddgar sydd am ddatblygu eu crefft ac sy’n sylfaen i’r diwylliant Theatr Cymraeg heddiw ac i’r dyfodol.”