Gwybodaeth am y Cwmni

Cofrestrwyd Theatr Genedlaethol Cymru Cyf. yng Nghymru – Rhif Cofresrtu 4784488.

Mae’r cwmni hefyd yn Elusen Cofrestredig Rhif 1106032

Swyddfa gofrestredig: Y Llwyfan, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ

Ffôn: 01267 233882

E-bost: thgc@theatr.com

 

Gwefan Theatr Genedlaethol Cymru

Wrth ddod i mewn i’n gwefan, rydych chi fel defnyddiwr (‘Chi’) yn derbyn ein Telerau ac Amodau.

Mae gwefan Theatr Genedlaethol Cymru yn cael ei gynnal at eich defnydd personol chi ac er mwyn i chi ei ddarllen. Trwy ddefnyddio y wefan yma, rydych yn derbyn y Telerau ac Amodau a fydd mewn grym o’r dyddiad y’i defnyddir am y tro cyntaf.

 

Eiddo deallusol

Eiddo Theatr Genedlaethol Cymru yw enwau, delweddau a logos Theatr Genedlaethol Cymru. Ni chaniateir copïo na defnyddio’r logo a/neu logos unrhyw drydydd parti arall y ceir mynediad atynt drwy’r wefan hon heb gael caniatâd ymlaen llaw gan berchennog perthnasol yr hawlfraint.

Dylid cyfeirio ceisiadau i gael defnyddio ein logo at yr Adran Farchnata ar 01267 233882 neu e-bostiwch lowri.johnston@theatr.com

 

O’r wefan hon

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd y gwefannau cysylltiedig. Nid yw cynnwys gwefannau ar restr yn gyfystyr â chymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y cysylltiadau hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros ddilysrwydd tudalennau cysylltiedig.

 

Diogelu rhag feirysau

Rydym yn gwneud pob ymdrech i archwilio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae’n syniad da i chi redeg rhaglen wrth-feirws ar unrhyw ddeunydd sy’n cael ei lawrlwytho o’r rhyngrwyd. Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb os byddwch yn colli data neu os difrodir neu amherir ar eich system gyfrifiadur tra byddwch yn defnyddio’r gwefannau hyn.

 

Ymwadiad

Mae gwybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau gwefan Theatr Genedlaethol Cymru (neu wybodaeth, cynhyrchion a gwasanaethau unrhyw drydydd parti) yn cael eu darparu ‘fel y maent’ heb unrhyw gynrychiolaeth neu gymeradwyaeth a heb warant o unrhyw fath, pa un a ydynt yn ddiamwys neu’n oblygedig, gan gynnwys ond heb eu cyfyngu i warantau goblygedig ynghylch ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben penodol, heb dor-cyfraith, cyfaddasrwydd, diogelwch a chywirdeb. Nid ydym yn rhoi sicrwydd y bydd y swyddogaethau yn y deunydd ar y wefan hon yn ddi-dor neu heb gamgymeriadau, y bydd diffygion yn cael eu cywiro, neu y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau bod y wefan ar gael yn rhydd rhag feirysau neu’n cynrychioli ymarferoldeb, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw golled neu ddifrod, heb gyfyngiadau, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath a ddaw o ddefnyddio neu fethu defnyddio data, neu elw, sy’n deillio neu sy’n gysylltiedig â’r defnydd o wefan Theatr Genedlaethol Cymru.