Ymgynghoriaeth ar gyfer y Cwmnïau Cenedlaethol

Ymgynghorydd Llawrydd

 

Mae wyth cwmni cenedlaethol Cymru yn dymuno penodi ymgynghorwr llawrydd profiadol i ddatblygu agenda ac amcanion ar y cyd sydd wedi eu gosod gan y grŵp, er mwyn sicrhau sector cynhwysol dros Gymru gyfan.
Mae Cymru yn profi cyfnod cyffrous yn ddiwylliannol, gyda’i chwmnïau cenedlaethol yn chwarae rhan flaenllaw, a’i rhwydwaith o artistiaid unigol, lleoliadau, cynhyrchwyr a gwyliau yn ei hategu. Rydym ni’n chwarae rhan bwysig wrth gyfrannu at broffil diwylliant cyfoes Cymru a chodi ymwybyddiaeth ohono, gan daflu goleuni ar yr amrywiaeth gyfoethog o waith a gynhyrchir. Bydd datganiad y Gweinidog dros yr Economi a’r Seilwaith am gynlluniau ar gyfer diwylliant yng Nghymru yn dylanwadu ar yr agenda a ddatblygir gan y cwmnïau.

 

Bydd yr ymgynghorwr yn cynorthwyo’r grŵp er mwyn sicrhau cadernid a thwf y sector gelfyddydau ehangach trwy ddatblygu amrywiaeth a chynhwysiant yn ein cynulleidfaoedd, adnabod cyfleoedd i gefnogi ac arwain ar ddatblygiad proffesiynol gweithwyr yn y sector, a sut i godi proffil rhyngwladol a marchnata cyfleoedd i Gymru. Fel rhan o’r briff bydd gofyn i’r ymgynghorwr gynorthwyo gyda chyflawni ceisiadau grant er mwyn cefnogi mentrau, gan gynnwys gwaith ymchwil a chreu adroddiadau ar ganlyniadau.

Mae’r wyth sefydliad yn cynnwys y rheini sydd wedi eu dynodi fel cwmnïau cenedlaethol gan Gyngor Celfyddydau Cymru, ac yn derbyn nawdd gan y Cyngor.

Yr wyth cwmni yw:

 

Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC

Ffilm Cymru

Llenyddiaeth Cymru

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

National Theatre Wales

Theatr Genedlaethol Cymru

Canolfan Mileniwm Cymru

Opera Cenedlaethol Cymru

 

Mae’r cwmnïau cenedlaethol yn ymrwymedig i ddarparu cyfleoedd cyfartal fel rhan o’u gwaith bob dydd, ac fe groesawir ceisiadau gan bobl o bob cefndir.

Mae rhagor o wybodaeth a manylion pellach ar gael yma - Briff ymgynghoriad Cwmniau Cenedlaethol

Dyddiad Cau
Dydd Gwener 23ain Ionawr 2017

Cyfweliad
Dydd Mercher 1af Chwefror 2017, Caerdydd