Swydd Wag: Cydlynydd Cyfranogi

*Ceir fersiwn Print Bras o’r hysbyseb hon isod.

Ry’n ni’n chwilio am Gydlynydd Cyfranogi i ymuno â’r cwmni.

Dyma rôl newydd fydd yn rhoi cyfle i chi fod yn rhan o’r broses gynllunio ar gyfer rhaglen gyfranogi’r dyfodol yn ogystal â chydlynu a chynnal y rhaglen bresennol o weithgareddau. Bydd hefyd cyfle i gydweithio gydag ystod eang o bartneriaid a chyfranogwyr, a chreu cysylltiadau newydd.

Ein gweledigaeth fel cwmni yw rhoi theatr Gymraeg wrth galon Cymru, ac mae hynny’n golygu rhoi cyfle i bobl o bob cefndir ac o bob oedran gymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol a dylanwadu ar y gelfyddyd sy’n cael ei chreu.

Mae gwaith cyfranogi’r cwmni wedi esblygu’n helaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf, ac rydyn ni’n falch iawn o’r ystod eang o gyfleoedd rydyn ni’n eu cynnig i bobl ymwneud â’r celfyddydau. Mae’r rhaglen gyfranogi hefyd yn elfen allweddol o’n hymdrechion i fod yn sefydliad mor gynhwysol â phosib, drwy estyn allan i gymaint o bobl â phosib a rhoi lleisiau i rai sydd wedi’u tangynrychioli cyn hyn.

Cyflog: £23,476 (£29,345 pro rata)

Cyfnod: Parhaol

Oriau: Rhan amser (30 awr yr wythnos)

Am fwy o wybodaeth am y swydd a’r cwmni, darllenwch y pecyn recriwtio isod.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd – neu i drafod unrhyw rwystrau sy’n eich atal rhag ymgeisio – cysylltwch ag Angharad Jones Leefe ar angharad.leefe@theatr.com neu or 07903 842554.

Dyddiad cau: 10 Rhagfyr 2020, 5pm

Cyfweliadau: 16 Rhagfyr 2020

Dyddiad dechrau: Ionawr / Chwefror 2021 (union ddyddiad i’w gadarnhau)

Pecyn Recriwtio:

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl a’r cwmni, darllenwch y pecyn recriwtio isod neu lawrlwythwch yma.

PecynRecriwtioCydlynyddCyfranogi

I wneud cais:

Llenwch y ffurflen gais isod ac anfonwch hi at swyddi@theatr.com erbyn 10 Rhagfyr 2020.

Gallwch hefyd ymgeisio drwy gyflwyno fideo byr ohonoch chi’ch hunan, gan ateb y cwestiynau a nodir ar y ffurflen gais. Gallwch anfon ceisiadau fideo dros e-bost at swyddi@theatr.com neu drwy WhatsApp at 07903 842554.

Rhaid i bob ymgeisydd lenwi Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal (isod).

Ffurflen Gais: Lawrlwythwch yma

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb: Lawrlwythwch yma

Hysbysiad Preifatrwydd i Ymgeiswyr: Lawrlwythwch yma

Dogfennau Print Bras

Galwad Print Bras: Lawrlwythwch yma

Pecyn Recriwtio Print Bras: Lawrlwythwch yma

Ffurflen Gais Print Bras: Lawrlwythwch yma

Ffurflen Monitro Cydraddoldeb Print Bras: Lawrlwythwch yma

Hysbysiad Preifatrwydd i Ymgeiswyr: Lawrlwythwch yma