Swyddi Gwag

Nid oes swydd wag yma ar hyn o bryd. Cadwch lygad ar y dudalen hon yn y dyfodol.

Cyfleoedd

Galwad: Gweithiwr Llawrydd ar gyfer Tasglu Llawrydd Cenedlaethol

Mae Theatr Genedlaethol Cymru eisiau cefnogi gweithiwr theatr llawrydd Cymraeg ei iaith o Gymru i ymuno â’r Tasglu Llawrydd Cenedlaethol, a sefydlwyd i gryfhau dylanwad y gymuned theatr a pherfformio hunangyflogedig, sydd wedi cael ei daro’n galed gan  argyfwng Covid- 19.

Nod y Tasglu Llawrydd yw cefnogi’r ddeialog rhwng gweithwyr llawrydd, sefydliadau, cyllidwyr a’r llywodraeth a chefnogi  llais yr hunangyflogedig yn y sgyrsiau i ddod ynglŷn â sut rydym yn rheoli’r ymateb i argyfwng Covid-19 ac adferiad y sector celfyddydau perfformio.

Mae mwy o wybodaeth am y Tasglu i’w weld yma. Mae gweithwyr llawrydd sy’n cynrychioli 140 o sefydliadau eisoes yn cymryd rhan, gan gwmpasu ystod eang o ddisgyblaethau, gan gynnwys cyfarwyddwyr, technegwyr, cynhyrchwyr, dramodwyr, dylunwyr set a gwisgoedd, criw, rheolwyr cynhyrchu, dylunwyr sain, cyfansoddwyr, cyfarwyddwyr ymladd, coreograffwyr a chyfarwyddwyr corfforol, dramatwrgiaid, actorion a pherfformwyr, cyfarwyddwyr castio, gwneuthurwyr pypedau, dawnswyr, cantorion, gwneuthurwyr theatr, a mwy.

Ymrwymiad

Mater i’r Tasglu Llawrydd yw sefydlu ei strwythur ei hun er mwyn cyflawni ei nodau. Bydd y Tasglu Llawrydd yn sefydlu ei agenda ei hun yn gyflym, yn gosod ei genhadaeth ei hun ac yn trefnu ei hun.

Disgwylir y bydd pob aelod yn gweithio gyda holl aelodau eraill y Tasglu Llawrydd i:

  • gydlynu sgyrsiau ehangach gyda gweithwyr llawrydd ar draws Cymru
  • cynnal a chymryd rhan mewn cyfarfodydd rheolaidd o’r Tasglu Llawrydd
  • mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau ar ran y Tasglu Llawrydd
  • lobïo ar ran y gymuned lawrydd ehangach
  • sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei ddosbarthu’n eang

Mae’r cyfle llawrydd hwn yn cynnwys 13 diwrnod o waith ar gyfradd tâl o £175 y dydd, gan gwmpasu’r cyfnod rhwng Mehefin a Medi 2020.

Sut i wneud cais…

Anfonwch gais un dudalen ar y mwyaf, gan amlinellu’n fyr eich profiad perthnasol, a sut y byddech chi’n ymgynghori â gweithwyr llawrydd eraill ac yn eu cynrychioli. Cofiwch gynnwys eich profiad o weithio yn y sector theatr iaith Gymraeg.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr du a lleiafrifoedd ethnig. Mae Theatr Genedlaethol Cymru wedi ymrwymo i gynyddu amrywiaeth a chynrychiolaeth o fewn y cwmni a’i waith.

Nodwch yn eich cais, os gwelwch yn dda, os oes angen cymorth mynediad ychwanegol arnoch i’ch galluogi i gyflawni’r rôl.

Anfonwch eich cais trwy e-bost at swyddi@theatr.com

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 9yb dydd Iau, 25 Mehefin 2020

Cefndir y Tasglu

Ddydd Iau 21 Mai 2020, llofnododd grŵp o sefydliadau celfyddydau perfformio, gan gynnwys cwmnïau cynhyrchu a lleoliadau, lythyr y manylir arno yma i gefnogi’r gweithwyr llawrydd sy’n rhan fawr a hanfodol o ecoleg y sector perfformio.

Roedd tri phrif nod i’r llythyr:

  • Gwrando ac ymateb i anghenion gweithwyr llawrydd yn y celfyddydau perfformio;
  • Galw am i’r Cynllun Cymorth Incwm Hunangyflogaeth gael ei ymestyn yn unol â’r Cynllun Cadw Swyddi a hyd nes y gall theatrau ail-agor o ddifrif;
  • Sefydlu Tasglu Llawrydd o wneuthurwyr theatr a pherfformio hunangyflogedig.

Mae pob sefydliad sy’n ymrwymo i’r llythyr wedi ymrwymo i dalu gweithiwr llawrydd am 13 diwrnod dros y cyfnod Mehefin, Gorffennaf ac Awst i ymuno â’r Tasglu Llawrydd.

Rydym yn falch o fod yn rhan o’r fenter hon ochr yn ochr â llawer o’n cyd-weithwyr a chwmnïau theatr eraill ledled y DU, ac rydym yn llwyr gefnogi creu #FreelanceTaskForce.

Gellir gweld fersiwn hygyrch o’r llythyr yma:

Sain, BSL a Hawdd i’w Darllen.