Ar y cyd â Theatr Clwyd a National Theatre Wales, ry’n ni’n lansio menter newydd i ddarganfod, datblygu a chynhyrchu’r dramâu newydd gorau yng Nghymru. Bydd Am Ddrama / Play On yn galluogi dramodwyr yng Nghymru i gysylltu’n uniongyrchol, ac ar yr un pryd, â thri o’n cwmnïau cynhyrchu theatr mwyaf.

Rydym yn cynnull panel amrywiol o ddarllenwyr, yn cynnwys gweithwyr llawrydd yn ogystal â chynrychiolwyr o’r tri chwmni, i roi adborth ar waith Cymraeg a Saesneg newydd ac i baru’r sgriptiau a’r dramodwyr mwyaf addawol gyda’r cwmni sydd yn y sefyllfa orau i ddatblygu, comisiynu a chynhyrchu eu gwaith.

Bydd darllenwyr yn ymuno â’r cynllun am dymor o chwe mis a bydd y panel yn dod at ei gilydd yn fisol (ar-lein) i drafod y dramâu a gyflwynwyd. Cefnogir darllenwyr gydag arweiniad a chyflwyniad llawn ar y gwaith o ddarllen ac ysgrifennu adroddiadau ar gyfer Am Ddrama.

Bydd pob darllenydd llawrydd yn derbyn ffi o £200 y mis am hyd at ddau ddiwrnod o’u hamser, gan gynnwys cyfarfod misol y darllenwyr. Mae’n bosibl y bydd angen mwy o amser ar y darllenwyr o dro i dro (a thelir am yr amser hwnnw) a byddwn yn adolygu’n rheolaidd hyd a lled yr ymrwymiad o fis i fis (e.e., o ran nifer y dramâu a derbynnir).

Am bwy yr ydym yn chwilio?

Byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda darllenwyr o bob rhan o Gymru, gydag amrywiaeth o brofiadau bywyd a phrofiadau proffesiynol. Rydym yn chwilio am ddarllenwyr dramâu yn y Gymraeg a’r Saesneg.

Os ydych chi’n mwynhau gwylio, darllen a siarad am ddramâu, os ydych chi’n adnabod stori wych wrth ei darllen, os oes gennych chi deimlad greddfol am ddeialogi da a lleisiau gwreiddiol, rydym ni am glywed gennych chi.

Byddwch chi’n rhywun sydd â diddordeb mewn datblygu eich gwybodaeth o ran storïo, ffurfiau dramataidd a datblygu sgriptiau a syniadau i’w perfformio. Efallai bod gennych brofiad mewn adran lenyddol cwmni theatr, fel golygydd sgript, fel swyddog datblygu syniadau neu fel dramodydd. Efallai eich bod chi’n gyfarwyddwr llwyfan, yn athro drama, neu’n fyfyriwr theatr neu lenyddiaeth. Efallai eich bod chi’n actor, yn ddylunydd set a gwisgoedd, yn gynhyrchydd neu gyfansoddwr, neu’n rhywun sydd â chwaeth ddiflino am ddramâu eithriadol. Efallai eich bod chi’n gweithio ym maes cyhoeddi, hysbysebu neu greu cynnwys a bod gennych angerdd am straeon anhygoel ar y llwyfan.

Fe ddylech chi fod yn 18+, yn Gymro/Cymraes, neu’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.

Os mai chi yw’r person hyn, rydym am glywed gennych.

I wneud cais…

Er mwyn mynegi eich diddordeb, e-bostiwch un dudalen o A4, yn y Gymraeg neu’r Saesneg, neu fideo heb fod yn hwy na 2 funud, i submissions@nationaltheatrewales.org, gan esbonio pam yr hoffech gael eich ystyried i fod yn ddarllenydd i Am Ddrama / Play On.

Am drafodaeth anffurfiol, e-bostiwch mawgaine@nationaltheatrewales.org (os am sgwrs yn y Saesneg) neu arwel.gruffydd@theatr.com (os am sgwrs yn y Gymraeg).

Dyddiad cau: Dydd Gwener 10 Medi 2021.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i glywed gennych.