Grŵp Dramodwyr Newydd

Dyma gyfle arbennig i hyd at 8 o awduron theatr newydd neu gymharol newydd i ddatblygu eu crefft trwy gyfres o ddigwyddiadau, gweithdai a mentoriaeth dros gyfnod o ddeg mis. Nod y Grŵp Dramodwyr Newydd yw meithrin doniau theatr Gymraeg y dyfodol, a sicrhau bod lleisiau newydd ac amrywiol yn cael cyfle i ffynnu. Byddwn hefyd yn cynorthwyo’r unigolion hynny i ddatblygu eu crefft wrth iddynt greu gwaith theatr newydd yn y Gymraeg.

Mae’r Grŵp Dramodwyr Newydd yn agored i awduron o bob oed ac o bob cwr o Gymru a thu hwnt – pobl sy’n awyddus i archwilio, arbrofi a datblygu eu crefft. Efallai bod rhai wedi arfer ag ysgrifennu mewn cyfryngau eraill ond am fentro am y tro cyntaf i fyd y theatr. Efallai bod eraill eisoes yn gweithio yn y theatr ond am roi cynnig ar ysgrifennu. Ac efallai bod eraill wedyn wedi cael peth profiad eisoes yn y maes ond yn teimlo eu bod angen cefnogaeth er mwyn symud yn eu blaenau. Rydym yn rhoi pwyslais ar annog ceisiadau o blith grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli yn y celfyddydau – pobl anabl, menywod, pobl dduon ac Asiaidd, lleiafrifoedd ethnig eraill, rhai sy’n ystyried eu hunain yn LHDT (LGBT) a rhai o gefndiroedd economaidd ddifreintiedig.

Mae’r Grŵp Dramodwyr Newydd yn cael ei gyflwyno gan Theatr Genedlaethol Cymru mewn cydweithrediad ag S4CLlenyddiaeth Cymru, PontioTheatr ClwydCanolfan y Celfyddydau AberystwythTheatrau Sir GârCanolfan Mileniwm Cymru a Theatr y Sherman.

Bydd y cynllun yn rhedeg rhwng Medi 2018 a Mehefin 2019 ac yn cynnwys cyfres o weithdai gydag awduron a chyfarwyddwyr profiadol mewn gwahanol leoliadau ar draws Cymru. Bydd y rhan helaethaf o’r gweithdai yn cael eu cynnal trwy gyfrwng y Gymraeg. Bydd cyfle i’r awduron hefyd fynychu nifer o berfformiadau theatr mewn canolfannau amrywiol, a hynny’n rhad ac am ddim.

Yn dilyn y gweithdai bydd yr awduron yn cael cyfnod i ysgrifennu drama newydd, gydag adborth gan bobl broffesiynol yn cael ei roi ar y gwaith wrth iddo ddatblygu. Ar ddiwedd y cyfnod ysgrifennu, cynhelir darlleniadau cyhoeddus wedi eu hymarfer (gydag actorion a chyfarwyddwyr proffesiynol) o’r dramâu newydd hyn yn y canolfannau sy’n rhan o’r cynllun.

Fel rhan o ymrwymiad Theatr Genedlaethol Cymru a’r holl bartneriaid i sicrhau bod y cynllun hwn yn hygyrch ac yn agored i bawb sydd am ymgeisio, mae pob elfen ohono yn cael ei gynnig heb unrhyw gost i’r ymgeiswyr llwyddiannus. Bydd yr awduron yn derbyn costau teithio, llety a chynhaliaeth ar gyfer mynychu’r gweithdai, sesiynau adborth, ymarferion a’r darlleniadau.

Am wybodaeth llawn am gynllun Grŵp Dramodwyr Newydd, ewch i: Pecyn Gwybodaeth Grŵp Dramodwyr Newydd

I gael gwybodaeth ynghylch Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ‘Sgrifennodd Honna? cliciwch yma.

Grŵp Dramodwyr Newydd Theatr Genedlaethol Cymru 2018-19

Rhes dop (chwith i dde): Cai Llewelyn Evans, Gruffudd Eifion Owen, Sian Northey, Naomi Nicholas

Rhes waelod (chwith i dde): Lowri Morgan, Melangell Dolma, Elin Gwyn, Miriam Elin Jones