Bwrsari

Ry’n ni’n falch o gyhoeddi cyfres o fwrsarïau fydd ar gael gan Theatr Genedlaethol Cymru dros gyfnod yr hydref. Mae manylion y bwrsari diweddaraf isod a byddwn yn cyhoeddi’r un nesaf cyn hir.

Bwrsari Datblygu Syniad

Ar gyfer Artistiaid anabl ac/neu artistiaid Du, Asiaidd neu o Leiafrif Ethnig

Mae’r dyddiad cau ar gyfer y bwrsari yma bellach wedi pasio – cadwch lygad ar y dudalen hon am ragor o wybodaeth yn y dyfodol.

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn cynnig 5 bwrsari o £1,000 i artistiaid anabl ac/neu artistiaid Du, Asiaidd neu o Leiafrif Ethnig. Mae’r bwrsari yn rhoi cyfle i 5 artist sydd wedi’u tangynrychioli yn ein gwaith ar hyn o bryd i ddechrau datblygu syniad ar gyfer drama neu gynhyrchiad theatr newydd gyda ni.

Yn sgil yr argyfwng diweddar, ry’n ni ar drothwy cyfnod o ail-adeiladu yn y celfyddydau – ac mae hyn yn cynnig cyfle i ni herio’r hen drefn. Ry’n ni’n awyddus i wahodd lleisiau newydd i’r cwmni ac i adlewyrchu cymunedau amrywiol Cymru yn well yn ein gwaith. I gyflawni hyn, byddwn yn buddsoddi mewn artistiaid sydd wedi’u tangynrychioli yn y celfyddydau a gweithio gyda nhw i ddatblygu eu syniadau. Mae’r bwrsarïau Datblygu Syniad yn gam cyntaf yn y gwaith hwn.

Mae hwn yn gyfle i’r artist dreulio amser yn datblygu syniad gyda chefnogaeth tîm Theatr Gen. Gall y gwaith datblygu hwn gymryd ffurfiau gwahanol – e.e. amser ysgrifennu neu chreu, sgwrs gydag artistiaid eraill neu weithdy byr. Nod y bwrsari Datblygu Syniad yw cynnig amser i chi weithio ar egin-syniad a’i ymchwilio.

Byddwn yn croesawu ceisiadau gan unrhyw artist sy’n medru’r Gymraeg – boed yn rhugl neu beidio – ac sy’n uniaethu ag un neu ragor o’r grwpiau canlynol:  pobl anabl a phobl o gefndir Du, Asiaidd neu Lleiafrif Ethnig.

Amserlen:

Cam 1: Mynegi Diddordeb

Mae’r dyddiad cau am fynegi diddordeb bellach wedi pasio. Bydd panel yn ystyried y mynegiadau o ddiddordeb ac yn cytuno ar restr fer; mae aelodau’r panel i’w cadarnhau. Bydd y rheiny ar y rhestr fer yn clywed gennym erbyn diwedd mis Hydref gyda gwahoddiad i gyflwyno cais llawn.

Cam 2: Cais Llawn (rhestr fer yn unig)

Byddwn yn darparu ffurflen gais, yn ogystal â manylion ynghylch sut i gyflwyno cais fideo, i’r rheiny sy’n cyrraedd y rhestr fer. Byddwn yn cynnig ffi o £50 yr un i aelodau’r rhestr fer lunio’r cais ehangach hwn.
Dyddiad Cau: 16 Tachwedd 2020, 5pm

Bydd y panel yn ystyried yr holl geisiadau ac yn cynnig bwrsari i’r 5 llwyddiannus erbyn diwedd mis Tachwedd 2020.

Gall y gwaith datblygu syniad ddigwydd unrhyw bryd o ddechrau Rhagfyr 2020 hyd at ddiwedd mis Mawrth 2021.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am y cynllun hwn neu’r broses ymgeisio, cysylltwch â Sarah Bickerton: sarah.bickerton@theatr.com.

Mae’r ddogfen Cwestiynau Cyffredin isod yn cynnwys rhagor o fanylion am y bwrsari. Ry’n ni’n annog pob ymgeisydd i ddarllen y ddogfen hon cyn anfon mynegiad o ddiddordeb.

Cwestiynau Cyffredin: Lawrlwythwch yma.


 

Dogfennau Print Bras:

Bwrsari Datblygu Syniad: Lawrlwythwch yr alwad yma.

Cwestiynau Cyffredin: Lawrlwythwch yma.