Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Efa Gruffudd Jones (Cadeirydd)

Efa Gruffudd Jones

Yn  dilyn swyddi gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn 2000 ymunodd Efa ag Urdd Gobaith Cymru, prif fudiad ieuenctid Cymru, fel Cyfarwyddwr Datblygu. Roedd hi’n gyfrifol am godi arian o bob math o ffynonellau ac am ddatblygu polisi.

Yn 2004, fe ddaeth yn Brif Weithredwr yr Urdd. Dyblodd nifer staff a throsiant yr Urdd yn ystod ei chyfnod yn y swydd.

Ers 2016 mae Efa yn Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, sef y corff a ariennir gan Lywodraeth Cymru i roi arweiniad strategol i’r maes dysgu Cymraeg i Oedolion yng Nghymru. Mae’r Ganolfan wedi datblygu cwricwlwm ac adnoddau newydd i’r maes ac wedi sefydlu prosiectau arloesol, gan gynnwys y Cynllun ‘Cymraeg Gwaith’.

Yn y gorffennol bu Efa yn Is-Gadeirydd CWVYS, yn ymddiriedolwr o’r WCVA, ac yn aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae Efa yn aelod o Fwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru.

Darllenwch am apwyntiad Efa fel Cadeirydd y Bwrdd yma.

Dr Nia Edwards-Behi

Nia Edwards-Behi

Nia yw Swyddog Amrywiaeth a Chynhwysiant S4C. Wrth ddilyn astudiaethau ôl-radd ym Mhrifysgol Aberystwyth, dechreuodd Nia ei gyrfa fel rhan o dîm Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth. Yn ei degawd gyda’r Ganolfan, mewn rolau mor amrywiol â Chynorthwyydd Swyddfa Docynnau, Technegydd Sinema a Chynorthwyydd Marchnata a Chyfathrebu, daeth Nia â materion hygyrchedd a chynhwysiant i’r blaen. Mae gan Nia ddoethuriaeth mewn Astudiaethau Ffilm ac mae hi’n Gyd-gyfarwyddwr ar Ŵyl Ffilmiau Arswyd Abertoir. Ymunodd Nia ag S4C ym mis Rhagfyr 2020.

 

 

Jacob Dafydd Ellis

Jacob Dafydd Elis

Mae Jacob yn Brif Ysgogwr Newid dros Faterion Cyhoeddus a Rhyngwladol i Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. Yn ei swydd o ddydd i ddydd mae ei brif gyfrifoldebau’n cynnwys gweithio â’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill i sicrhau eu bod yn mabwysiadu Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae ei gyfrifoldebau ehangach yn cynnwys hyrwyddo’r Ddeddf yn rhyngwladol ac arwain ar y briff diwylliannol. Yn 2019 fe sefydlodd Academi Arweinyddiaeth Cenedlaethau’r Dyfodol i gefnogi pobl ifanc i ennill y sgiliau angenrheidiol i wynebu heriau’r dyfodol.  Cafodd Jacob ei fagu ym Mro Morgannwg ac astudiodd y Gymraeg a Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn Aberystwyth ac yna MA mewn Newyddiaduraeth Darlledu yng Nghaerdydd. Mae Jacob hefyd yn aelod o Fwrdd Ymddiriedolwyr Llenyddiaeth Cymru a Scouts Cymru.

Siôn Fôn

Sion Fon

Mae Siôn yn gyfreithiwr sy’n hanu’n wreiddiol o Ddyffryn Nantlle. Mynychodd Brifysgol Aberystwyth  gan ennill gradd BA mewn Drama a Theatr, Ffilm a Theledu, cyn mynd ymlaen i weithio ym myd y cyfryngau fel actor a chynorthwyydd cynhyrchu. Mae ganddo brofiad o weithio ar amryw o gynyrchiadau theatr, ffilm a theledu ar hyd a lled Cymru. Yna, newidiodd Siôn ei yrfa ac aeth yn ôl i astudio ym Mhrifysgol Bangor (LLB Cyfraith) ac yna Prifysgol y Gyfraith yng Nghaer (LLM LPC). Wedi cyfnod o hyfforddiant gyda chwmni ym Manceinion, mae bellach yn gweithio i gwmni Darwin Gray fel cyfreithiwr masnachol sydd yn arbenigo mewn datrys anghydfod a materion eiddo. Yn ei amser rhydd, mae ganddo ddiddordeb brwd yn nhîm pêl-droed Cymru, sgïo, golff a’r celfyddydau.

Arwel Gruffydd

1Arwel_Gruffydd

Yn hanu’n wreiddiol o Danygrisiau ger Blaenau Ffestiniog, Gogledd Cymru, ac wedi graddio o Brifysgol Bangor (BA Anrhydedd, Cymraeg). Mae ei astudiaethau pellach yn cynnwys diploma ôl-raddedig mewn perfformio  o’r Webber Douglas Academy of Dramatic Art, Llundain. Ymhlith ei brofiad proffesiynol mae 20 mlynedd fel actor yn y theatr, ar y teledu, mewn ffilmiau ac ar y radio, ac fel Rheolwr Llenyddol Sgript Cymru, Caerdydd, y cyn-gwmni ysgrifennu newydd ar gyfer y theatr. Dilynwyd hyn gan ddeng mlynedd fel cyfarwyddwr ffilm i ddechrau, ac yna yn y theatr, yn cynnwys Cyfarwyddwr Cyswllt Sherman Cymru, Caerdydd (2008–2011). Ei swydd bresennol (ers mis Mai 2011) yw Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr Theatr Genedlaethol Cymru. Penodwyd Arwel yn aelod o’r Bwrdd yn 2016.

 

Elwyn Jones

Elwyn Jones

Yn enedigol o’r Bala, bu Elwyn yn ymwneud â byd y ddrama yn lleol cyn mynd i astudio’r pwnc yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Yn ddiweddarach, ymgartrefodd yn Aberystwyth, lle bu’n gweithio i Urdd Gobaith Cymru fel trefnydd yr Eisteddfod cyn ymuno â chwmni cysylltiadau cyhoeddus Stratamatrix; bu gyda’r cwmni hwnnw am bedair blynedd ar ddeg a chafodd ei ddyrchafu’n Gyfarwyddwr.Ymunodd ag Adran Farchnata Cyngor Llyfrau Cymru yn 1997, ac yn dilyn cyfnod fel Pennaeth Gweinyddiaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus bu’n Brif Weithredwr y sefydliad rhwng 2009 a 2017.

 

 

Gwyn Jones

Gwyn Jones (Mai 2021)

Mab fferm o Dregaron yw Gwyn. Mynychodd Ysgol Gynradd Penuwch ac Ysgol Uwchradd Tregaron cyn graddio gyda BSc mewn Mathemateg a Chyfrifiadureg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Dechreuodd weithio gyda Chyngor Sir Dyfed yn 1976 fel Cyfrifydd dan Hyfforddiant. Penodwyd ef yn Archwilydd Mewnol gyda Chyngor Dosbarth Ceredigion yn Aberystwyth yn 1979, ac yn 1986 dyrchafwyd ef yn Brif Archwilydd Mewnol.

Pan ailstrwythurwyd Llywodraeth Leol yn 1996, penodwyd ef yn Brif Archwilydd Mewnol i Gyngor Sir Ceredigion a’i ddyrchafu’n Gyfarwyddwr Cyllid Ceredigion yn 2002. Yn 2013, fel rhan o ailstrwythuro mewnol y Cyngor Sir, penodwyd ef yn Gyfarwyddwr Strategol – Adnoddau Corfforaethol, a bu yn y swydd honno hyd ei ymddeoliad yn 2015. Rhwng 2001 a 2015 roedd hefyd yn Drysorydd Mygedol i Gyngor Llyfrau Cymru.

Yn y gorffennol, ei brif ddiddordebau oedd chwarae rygbi a thipyn o golff, ond bellach mae’n mwynhau chwarae bowls yn Aberaeron, seiclo, cerdded, a threulio amser gyda’i wyrion.

Fiona Phillips

Fiona Phillips

Wedi ei magu yng ngorllewin Cymru, mewn cymuned sy’n fwrlwm o ddigwyddiadau celfyddydol Cymraeg, astudiodd Fiona’r Gyfraith a’r Gymraeg (LLB) yn ogystal â’r cwrs diploma ymarfer cyfreithiol (LPC) ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl hyfforddi a chymhwyso gyda chwmni cyfreithiol Morgan LaRoche, mae Fiona bellach yn arbenigo mewn cyfraith gorfforaethol a’r holl waith sy’n cyd-fynd â busnesau. A hithau’n gadeirydd ar Glwb Ffermwyr Ifanc Penybont eleni, ac yn un o arweinyddion aelwyd Hafodwenog, mae Fiona’n hoff iawn o fod yng nghanol bywyd diwylliannol ei chymuned.  Cafodd ei hurddo i’r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd am iddi astudio’i gradd drwy gyfrwng y Gymraeg.

Catherine Rees

Catherine Rees

Mae Catherine Rees yn Uwch Reolwr Materion Corfforaethol ac Adnoddau Dynol gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ei meysydd arbenigedd yw Adnoddau Dynol a Llywodraethiant, ac enillodd Wobr Adnoddau Dynol Cymru am y defnydd gorau o’r iaith Gymraeg mewn adnoddau dynol yn 2017.

Magwyd Catherine ym mhentref y Pwll, ger Llanelli, a graddiodd yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor. Ar ôl gweithio fel Swyddog Gyrfaoedd yng Nghasnewydd, ac fel cynhyrchydd rhaglenni radio gyda BBC Radio Cymru yn Abertawe, aeth Catherine a’r teulu i fyw dramor yn yr Iseldiroedd ac yna yn Unol Daleithiau America. Wedi dychwelyd i Gymru dechreuodd weithio i’r cwmni datblygu economaidd Menter a Busnes fel ymchwilydd, rheolwr prosiect, cyfarwyddwr ac yna fel Dirprwy Brif Weithredwr, gan ganolbwyntio’n benodol ar Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau. Gweithiodd gyda llu o gwmnïau a sefydliadau i’w cynorthwyo i ddatblygu eu busnes. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg hyd 2012. Mae’n byw yng Nghaerfyrddin erbyn hyn, ond gan barhau i gadw un droed yn Llanelli.

Rhys Miles Thomas

Rhys Miles Thomas

Yn enedigol o bentref Alma yn Sir Gaerfyrddin, mae Rhys bellach yn byw yn y Barri ym Mro Morgannwg.  Mae Rhys wedi gweithio yn y byd creadigol ers dros ugain mlynedd – fel actor, dawnsiwr, coreograffydd, awdur yn y ddwy iaith, a chyfarwyddwr. Gyda’i gwmni GlassShot, mae Rhys wedi cynhyrchu, cyfarwyddo a theithio dramâu theatr Cymraeg a Saesneg ledled Cymru. Yn flaenorol, Rhys oedd Pennaeth yr Adran Ddigidol yn y cwmni hyfforddiant, Cyfle. Mae gan Rhys arbenigedd yn y maes digidol – yn enwedig gwaith trawsgyfrwng (transmedia), sef adrodd stori ar draws gwahanol blatfformau – a bu’n siaradwr gwadd mewn nifer o gynadleddau rhyngwladol. Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn sut mae cynrychioli nodweddion a phobl anabl mewn gweithiau theatraidd ‘prif ffrwd’.

Gwyn Williams

Gwyn Williams

Gwyn Williams yw Cyfarwyddwr Cyfathrebu S4C. Ar ôl gweithio yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn am flwyddyn, dechreuodd Gwyn ei yrfa yn y cyfryngau gan weithio i BBC Radio Cymru ym Mangor. Wedi hynny bu’n gweithio i Newyddion 7 a Hel Straeon cyn sefydlu ei gwmni cynhyrchu ei hun. Roedd yn un o sylfaenwyr Cwmni Da, ac yna’n brif weithredwr cwmni adnoddau Barcud yng Nghaernarfon.  Bu’n Gyfarwyddwr Cyfathrebu gyda Chomisiynydd y Gymraeg, gan ymuno ag S4C fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn 2015.

 

 

Meilir Rhys Williams

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Actor o Lanuwchllyn yw Meilir Rhys Williams. Bu’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd O. M. Edwards, Llanuwchllyn, ac Ysgol Uwchradd y Berwyn, Y Bala. Penderfynodd ddilyn gyrfa fel actor ar ôl mynychu cwrs haf Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2006. Astudiodd ddiploma mewn Astudiaethau Perfformio yn y Liverpool Institute for Performing Arts yn 2007, cyn graddio o’r Royal Central School of Speech and Drama yn 2010 gyda BA mewn Actio.

Ers iddo raddio, mae Meilir wedi perfformio gyda sawl cwmni theatr yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru yn ‘Y Storm’ a ‘Deffro’r Gwanwyn’. Yn ogystal, ymddangosodd ar y sgrin fach mewn nifer o raglenni, a bellach fe’i gwelir yn gyson ar y gyfres deledu boblogaidd, ‘Rownd a Rownd’ fel y cymeriad Rhys.