Bwrdd yr Ymddiriedolwyr

Efa Gruffudd Jones (Cadeirydd)

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Yn  dilyn swyddi gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chyngor Celfyddydau Cymru, yn 2000 ymunodd Efa ag Urdd Gobaith Cymru, prif fudiad ieuenctid Cymru, fel Cyfarwyddwr Datblygu. Roedd hi’n gyfrifol am godi arian o bob math o ffynonellau ac am ddatblygu polisi.

Yn 2004, fe ddaeth yn Brif Weithredwr yr Urdd. Dyblodd nifer staff a throsiant yr Urdd yn ystod ei chyfnod yn y swydd.

Ers 2016 mae Efa yn Brif Weithredwr y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, sef y corff a ariennir gan Lywodraeth Cymru i roi arweiniad strategol i’r maes dysgu Cymraeg i Oedolion yng Nghymru. Mae’r Ganolfan wedi datblygu cwricwlwm ac adnoddau newydd i’r maes ac wedi sefydlu prosiectau arloesol, gan gynnwys y Cynllun ‘Cymraeg Gwaith’.

Yn y gorffennol bu Efa yn Is-Gadeirydd CWVYS, yn ymddiriedolwr o’r WCVA, ac yn aelod o Gyngor Partneriaeth y Gymraeg. Ar hyn o bryd mae Efa yn aelod o Fwrdd Gwaith Ieuenctid Dros Dro Cymru.

Darllenwch am apwyntiad Efa fel Cadeirydd y Bwrdd yma.

Catrin Beard

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Ganwyd Catrin yn Llundain a’i magu yng Nghaerdydd. Ar ôl graddio mewn Drama a Chymraeg o Brifysgol Cymru Aberystwyth, treuliodd 4 blynedd yn athrawes yn Ysgol Glantaf yng Nghaerdydd, yn sefydlu Adran Ddrama’r ysgol.

Yn dilyn hynny bu’n wyneb cyfarwydd am nifer o flynyddoedd ar y teledu, yn cyflwyno rhaglenni poblogaidd fel Hel Straeon, Sioe Gelf a Croma. Erbyn hyn mae’n gweithio ar ei liwt ei hun yn cyfieithu, ysgrifennu a darlledu, ac mae ganddi amrywiaeth eang o gleientiaid drwy Gymru a thu hwnt.

Mae ganddi ddiddordeb byw yn y celfyddydau, ac y mae i’w gweld a’i chlywed yn gyson yn adolygu a thrafod ar y radio a’r teledu.

Arwel Edwards

Cafodd Arwel ei fagu yn Llanfairpwll. Ynys Môn, ac astudiodd y Gyfraith yn Aberystwyth cyn symud i Gaer i astudio tuag at arholiadau Cymdeithas y Gyfraith. Bellach mae Arwel yn Uwch-reolwr gyda chwmni Bond Pearce LLP ym Mryste, yn arbenigo mewn gwaith tir masnachol.

Yn ei amser hamdden, mae Arwel yn rhedeg dwy siop ym Mryste gyda’i bartner – un yn gwerthu bwyd organig, a’r llall yn gwerthu cardiau ac anrhegion.

Carys Edwards

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Daw Carys yn wreiddiol o’r Bala ond ers dros 10 mlynedd hi yw pennaeth Adran Ddrama Ysgol Maes yr Yrfa, Cefneithin. Cyn hynny, bu’n Bennaeth Drama yn Ystalyfera ac Ysgol Gyfun Gŵyr cyn ei phenodi’n uwch-ddarlithydd Drama yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin.

Mae Carys yn Gyfarwyddwr Theatr Ieuenctid Menter Cwm Gwendraeth ers ei sefydlu yn 1995, ac yn parhau i gyfarwyddo sioeau’n flynyddol gyda phlant rhwng 7 ac 18 oed.

Bu hefyd yn Gyfarwyddwr Theatr Ieuenctid yr Urdd, yn gyfrifol am gyfarwyddo Les Miserables yng Nghanolfan y Mileniwm yn 2005, ac yna Ffawd yn 2009. Mae hi’n Gadeirydd Panel Drama Canolog yr Urdd a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Mae’n Arholwr UG Drama i CBAC ers rhai blynyddoedd bellach, ac yn paratoi gwaith ar gyfer NGFL gyda Tinopolis ar gyfer disgyblion TGAU ac UG Drama.

Cafodd ei hurddo i’r Orsedd yn Eisteddfod Genedlaethol y Bala am ei chyfraniad i faes hyfforddi plant a phobl ifanc ym myd y Ddrama.

Gwenda Griffith

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Bu Gwenda’n un o’n prif gynhyrchwyr teledu annibynnol ers sefydlu ei chwmni Fflic yn 1982, hyd nes gadael y diwydiant ddiwedd 2014. Bu’n rheoli busnesau drwy gydol ei bywyd gwaith, a bu Fflic yn ysbrydoli, datblygu, mentora a chefnogi nifer o unigolion a gafodd yrfaoedd llwyddiannus eu hunain yn y cyfryngau ar sail y profiad a gawsant dan arweiniad Gwenda. Mae’n aelod o Gyngor Gorsedd y Beirdd, yn aelod o Fwrdd Nant Gwrtheyrn, ac yn Aelod Anrhydeddus o Gymdeithas Frenhinol y Penseiri yng Nghymru. Yn 2002 derbyniodd  wobr arbennig Menywod yn y Cyfryngau. Magwyd Gwenda yng Nghorwen, derbyniodd ei haddysg yn Ysgol Ramadeg y Merched, Y Bala, a graddiodd o Brifysgol Cymru, Aberystwyth. 
Bellach mae hi’n byw ym Mro Morgannwg.

 

Arwel Gruffydd

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Yn hanu’n wreiddiol o Danygrisiau ger Blaenau Ffestiniog, Gogledd Cymru, ac wedi graddio o Brifysgol Bangor (BA Anrhydedd, Cymraeg). Mae ei astudiaethau pellach yn cynnwys diploma ôl-raddedig mewn perfformio  o’r Webber Douglas Academy of Dramatic Art, Llundain. Ymhlith ei brofiad proffesiynol mae 20 mlynedd fel actor yn y theatr, ar y teledu, mewn ffilmiau ac ar y radio, ac fel Rheolwr Llenyddol Sgript Cymru, Caerdydd, y cyn-gwmni ysgrifennu newydd ar gyfer y theatr. Dilynwyd hyn gan ddeng mlynedd fel cyfarwyddwr ffilm i ddechrau, ac yna yn y theatr, yn cynnwys Cyfarwyddwr Cyswllt Sherman Cymru, Caerdydd (2008–2011). Ei swydd bresennol (ers mis Mai 2011) yw Cyfarwyddwr Artistig a Phrif Weithredwr Theatr Genedlaethol Cymru. Penodwyd Arwel yn aelod o’r Bwrdd yn 2016.

 

Elwyn Jones

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Yn enedigol o’r Bala, bu Elwyn yn ymwneud â byd y ddrama yn lleol cyn mynd i astudio’r pwnc yng Ngholeg y Drindod, Caerfyrddin. Yn ddiweddarach, ymgartrefodd yn Aberystwyth, lle bu’n gweithio i Urdd Gobaith Cymru fel trefnydd yr Eisteddfod cyn ymuno â chwmni cysylltiadau cyhoeddus Stratamatrix; bu gyda’r cwmni hwnnw am bedair blynedd ar ddeg a chafodd ei ddyrchafu’n Gyfarwyddwr.Ymunodd ag Adran Farchnata Cyngor Llyfrau Cymru yn 1997, ac yn dilyn cyfnod fel Pennaeth Gweinyddiaeth a Chysylltiadau Cyhoeddus bu’n Brif Weithredwr y sefydliad rhwng 2009 a 2017.

Gwyn Jones

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Mab fferm o Dregaron yw Gwyn. Mynychodd Ysgol Gynradd Penuwch ac Ysgol Uwchradd Tregaron cyn graddio gyda BSc mewn Mathemateg a Chyfrifiadureg yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Caerdydd.

Dechreuodd weithio gyda Chyngor Sir Dyfed yn 1976 fel Cyfrifydd dan Hyfforddiant. Penodwyd ef yn Archwilydd Mewnol gyda Chyngor Dosbarth Ceredigion yn Aberystwyth yn 1979, ac yn 1986 dyrchafwyd ef yn Brif Archwilydd Mewnol.

Pan ailstrwythurwyd Llywodraeth Leol yn 1996, penodwyd ef yn Brif Archwilydd Mewnol i Gyngor Sir Ceredigion a’i ddyrchafu’n Gyfarwyddwr Cyllid Ceredigion yn 2002. Yn 2013, fel rhan o ailstrwythuro mewnol y Cyngor Sir, penodwyd ef yn Gyfarwyddwr Strategol – Adnoddau Corfforaethol, a bu yn y swydd honno hyd ei ymddeoliad yn 2015. Rhwng 2001 a 2015 roedd hefyd yn Drysorydd Mygedol i Gyngor Llyfrau Cymru.

Yn y gorffennol, ei brif ddiddordebau oedd chwarae rygbi a thipyn o golff, ond bellach mae’n mwynhau chwarae bowls yn Aberaeron, seiclo, cerdded, a threulio amser gyda’i wyrion.

 

Catherine Rees

Mae Catherine Rees yn Uwch Reolwr Materion Corfforaethol ac Adnoddau Dynol gyda’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Ei meysydd arbenigedd yw Adnoddau Dynol a Llywodraethiant, ac enillodd Wobr Adnoddau Dynol Cymru am y defnydd gorau o’r iaith Gymraeg mewn adnoddau dynol yn 2017.

Magwyd Catherine ym mhentref y Pwll, ger Llanelli, a graddiodd yn y Gymraeg o Brifysgol Bangor. Ar ôl gweithio fel Swyddog Gyrfaoedd yng Nghasnewydd, ac fel cynhyrchydd rhaglenni radio gyda BBC Radio Cymru yn Abertawe, aeth Catherine a’r teulu i fyw dramor yn yr Iseldiroedd ac yna yn Unol Daleithiau America. Wedi dychwelyd i Gymru dechreuodd weithio i’r cwmni datblygu economaidd Menter a Busnes fel ymchwilydd, rheolwr prosiect, cyfarwyddwr ac yna fel Dirprwy Brif Weithredwr, gan ganolbwyntio’n benodol ar Adnoddau Dynol a rheoli prosiectau. Gweithiodd gyda llu o gwmnïau a sefydliadau i’w cynorthwyo i ddatblygu eu busnes. Bu hefyd yn aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg hyd 2012. Mae’n byw yng Nghaerfyrddin erbyn hyn, ond gan barhau i gadw un droed yn Llanelli.

Gwyn Williams

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Gwyn Williams yw Cyfarwyddwr Cyfathrebu S4C. Ar ôl gweithio yng Nghanolfan Iaith Nant Gwrtheyrn am flwyddyn, dechreuodd Gwyn ei yrfa yn y cyfryngau gan weithio i BBC Radio Cymru ym Mangor. Wedi hynny bu’n gweithio i Newyddion 7 a Hel Straeon cyn sefydlu ei gwmni cynhyrchu ei hun. Roedd yn un o sylfaenwyr Cwmni Da, ac yna’n brif weithredwr cwmni adnoddau Barcud yng Nghaernarfon.  Bu’n Gyfarwyddwr Cyfathrebu gyda Chomisiynydd y Gymraeg, gan ymuno ag S4C fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu yn 2015

Meilir Rhys Williams

08 12 2018Pic: Andrew James Cdf PhotographicTheatr Genedlaethol Board Meeting

Actor o Lanuwchllyn yw Meilir Rhys Williams. Bu’n ddisgybl yn Ysgol Gynradd O. M. Edwards, Llanuwchllyn, ac Ysgol Uwchradd y Berwyn, Y Bala. Penderfynodd ddilyn gyrfa fel actor ar ôl mynychu cwrs haf Theatr Genedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2006. Astudiodd ddiploma mewn Astudiaethau Perfformio yn y Liverpool Institute for Performing Arts yn 2007, cyn graddio o’r Royal Central School of Speech and Drama yn 2010 gyda BA mewn Actio.

Ers iddo raddio, mae Meilir wedi perfformio gyda sawl cwmni theatr yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnwys Theatr Genedlaethol Cymru yn ‘Y Storm’ a ‘Deffro’r Gwanwyn’. Yn ogystal, ymddangosodd ar y sgrin fach mewn nifer o raglenni, a bellach fe’i gwelir yn gyson ar y gyfres deledu boblogaidd, ‘Rownd a Rownd’ fel y cymeriad Rhys.